Tema 1. Les relacions globals de la biblioteca i el treball en xarxa

Es consideren usuaris de la biblioteca escolar l’alumnat, el professorat, les famílies de l’alumnat menor d’edat i el personal no docent, és a dir, la comunitat educativa d’un centre educatiu. La seva condició d’usuaris és sempre com a agents educadors i partícips d’un mateix projecte pedagògic. Directrius i estàndards per a les biblioteques dels centres educatius de Catalunya

Per dur a terme la seva funció de suport al currículum i al desenvolupament de l’hàbit lector, la biblioteca vehicula les seves actuacions al voltant de la comunitat educativa i dels agents i recursos de l'entorn.

En les relacions amb la comunitat educativa, la biblioteca esdevé l'agent socialitzador que ha de saber implicar tots els sectors oferint-los espais de comunicació i encontre i proposant-los projectes compartits amb diversos graus d'implicació en relació al perfil d'usuaris.

D'altra banda, les relacions que la biblioteca escolar estableix amb els agents de l'entorn ofereixen la possibilitat de cooperar i col·laborar amb altres centres educatius per mitjà de seminaris i grups de treball, o de rebre assessorament i suport dels serveis educatius de la zona que, a la vegada, poden col·laborar amb la biblioteca pública i amb altres entitats de l’entorn relacionades amb la lectura i l’accés a la informació.

Aquestes accions de col·laboració o de treball en xarxa entre les biblioteques escolars i els agents de l'entorn, i el suport del Programa biblioteca escolar "puntedu" del Departament d'Ensenyament configuren, ara per ara, la Xarxa de biblioteques escolars de Catalunya.

La difusió d'una manera regular d'aquestes accions en el blog de la biblioteca permetrà una major transparència en la gestió de les relacions socials i una major visibilitat del treball en xarxa que es realitza en la zona.

En els apartats següents d'aquest mòdul s'aprofundeix en les diverses maneres de relació de la biblioteca amb els seus usuaris principals i amb l'entorn més immediat.

Recursos

Per saber-ne més

Les relacions que la biblioteca estableix amb altres centres educatius de la zona o d'altres zones i/o amb entitats de l'entorn no s'han desenvolupat en aquest curs perquè aquestes poden variar substancialment d'una localitat a una altra, en funció dels serveis que hi hagi, i és difícil perfilar un estàndard d'actuacions.

No obstant podeu consultar el document Les biblioteques escolars als centres educatius de secundària (pàgina 100 i successives) on es troben exemples de cooperació entre centres educatius de la zona, plans municipals de lectura, plans educatius d'entorn duts a terme en diversos municipis, que il·lustren molt bé quines actuacions es poden arribar a desenvolupar.