Mòdul 5: La dinamització del servei de suport a l’aprenentatge i al desenvolupament del currículum

1.d. Fons documental de treballs dels alumnes i del professorat

Mitjançant aquest servei, la biblioteca es fa dipositària dels treballs i documents elaborats pel professorat i l'alumnat i els posa a l'abast de tota la comunitat educativa.

En el centre educatiu els alumnes realitzen molts projectes transversals o treballs documentals de diversa índole, així com el professorat elabora materials didàctics, que valdria la pena conservar per oferir-los a la comunitat educativa posteriorment.

És important plantejar-se la creació d'aquest servei per vàries raons:

  • perquè contribueix a l'ampliació del fons documental
  • perquè ajuda a mostrar exemples per als futurs treballs
  • perquè dona valor a la feina feta pels alumnes i professorat
  • perquè confereix una especificitat a la col·lecció
  • perquè ajuda a mantenir la memòria històrica del centre


Per dissenyar-lo, caldrà prendre uns acords amb la Comissió de biblioteca i elaborar un petit projecte que doni resposta a:

  • Quin tipus de treballs s'han de custodiar?
  • Quin repositori es triarà?
  • Quin accés s'ha de donar a aquests treballs?
  • Quina interfície de consulta s'ha d'oferir?


A continuació trobareu unes respostes orientatives.

1.d.1. Treballs a custodiar

S'ha de tenir molt clar que no tots els treballs es poden custodiar i se n'ha de delimitar la tipologia. Així seran susceptibles de guardar els treballs de l'alumnat fruit de projectes de classe i de centre a primària o els treballs fruit de projectes de centre, de síntesi i de recerca a secundària. Quant als treballs del professorat també se n'haurà de delimitar la tipologia.

En qualsevol cas, caldria obtenir-ne els permisos dels autors per poder dur endavant el projecte

1.d.2. Repositori de documents

S'ha de seleccionar el repositori amb capacitat provada per emmagatzemar els documents. Les plataformes Nodes i XTECBlocs ofereixen una capacitat determinada d'emmagatzematge que es pot ampliar segons les necessitats. El servei Drive de Google també és un bon lloc per emmagatzemar documents.

En cas de seleccionar una plataforma que no estigués custodiada pel Departament d'Ensenyament caldria mantenir paral·lelament un arxiu intern dels documents custodiats al núvol.

1.d.3. Accés als treballs

S'ha de contemplar la possibilitat d'oferir visibilitat pública o privada dels treballs, segons interessi.

Les eines mencionades anteriorment compleixen aquestes funcionalitats.

1.d.4. Interfície de consulta

La més senzilla seria obrir una fitxa d'ePèrgam per a cada treball d'accés públic, amb un enllaç a la URL, ja que constituirien part del fons propi del centre. Els elements de recuperació haurien de ser els propis del catàleg i els descriptors corresponents.

Una altra possibilitat seria habilitar un espai en qualsevol plataforma de la web 2.0 com ara Google Site, un altre blog, dins del mateix Nodes, etc. S'hauria de preveure la classificació dels treballs que podria anar des de l'ordenació per cursos fins a la recuperació per etiquetes temàtiques.


Des del blog de la biblioteca s'hauria de donar difusió i accés a aquests materials.

Exemples: