Mòdul 5: La dinamització del servei de suport a l’aprenentatge i al desenvolupament del currículum

1.b. Programes de formació documental

Amb l'aparició de les tecnologies i d'Internet, la biblioteca ha deixat de ser l'únic lloc on els nostres alumnes poden cercar informació. No obstant, i degut justament a la diversitat de canals on poder obtenir-ne, és més necessari que mai orientar-los en la cerca, tractament i comunicació de la informació, és a dir, ajudar-los a desenvolupar la competència informacional en les tres dimensions i la competència digital necessària per interactuar en el món tecnològic en què vivim.

És necessari planificar aquests programes de formació en habilitats documentals des de les diferents àrees o matèries del currículum, on la biblioteca escolar pot donar molt de suport, sobre tot en el treball dels hàbits de consulta i comunicació de la informació.

Els objectius principals d'aquests programes seran que els alumnes aprenguin a planificar les seves necessitats d'informació, com i on cercar el que necessiten i reorganitzar la informació obtinguda per a transformar-la en coneixement.

El currículum escolar està farcit de situacions d'aprenentatge que es poden aprofitar per treballar les habilitats informacionals i digitals de l'alumnat, com per exemple els projectes d'aula o de nivell, les cerques d'informació puntual, els treballs d'investigació a primària, o el treball de síntesi, els projectes transversals o els projectes de recerca a secundària.


Des del blog de la biblioteca es pot donar suport a les activitats programades fent la difusió corresponent, publicant els documents de suport a l'activitat o els documents elaborats. També és interessant valorar la possibilitat d'incorporar l'ús del blog en la resolució d'algunes de les situacions d’aprenentatge plantejades.

Accions de difusió

Abans de començar les activitats

  • Preparar i difondre els recursos físics i digitals relacionats amb els temes que s'estiguin treballant en els diversos nivells.
  • Preparar el programa d'accions a treballar des de la biblioteca o amb el seu suport
  • Difondre en una notícia inicial l'inici de les activitats

Durant les activitats

  • Difondre orientacions i material didàctic per guiar el treball documental.
  • Prendre evidències del treball a la biblioteca: enregistrament audiovisual o fer fotografies.

Després de l'activitat

  • Difondre una notícia finalista

Exemples

Primària:

Secundària:

  • BiblioInfo. Secció del Projecte Cal·líope de l'Institut Terra Roja de Santa Coloma de Gramenet.

Documents de referència

Recursos: