Tema 1: El servei de suport a l’aprenentatge i al desenvolupament del currículum

“Aquests programes s’orienten a formar la comunitat educativa en l’ús dels serveis de la biblioteca i dels recursos d’informació, i a formar en l’ús de les eines que permeten aquest accés. Implica, doncs, la formació per adquirir habilitats en la cerca i l’ús de la informació en qualsevol suport. En la tasca de donar suport al professorat, la biblioteca ofereix l’accés a tota la informació necessària, amb els recursos propis i externs, incloent-hi tots els recursos que ofereixen les tecnologies.” Directrius i estàndards per a les biblioteques dels centres educatius de Catalunya

Mitjançant aquest servei, la biblioteca dona suport a l'alumnat i al professorat en els processos d'ensenyament i aprenentatge. Així doncs, les funcions principals que té encarregades són: posar a disposició dels usuaris els recursos i materials per afavorir l'aprenentatge de les diverses àrees i matèries del currículum, i desenvolupar programes formatius en habilitats documentals per al seu ús autònom i responsable.

1.1. Sobre les competències informacional i digital

“Una de les tasques educatives fonamentals és ensenyar a gestionar tota la informació que tenim a l’abast, per tal de transformar-la en coneixement. És a dir, ajudar l’alumne a desenvolupar la competència informacional.

…En aparèixer noves eines i nous mitjans comunicatius, la competència es veu enriquida en habilitats especifiques més relacionades amb entorns i eines digitals, que han de complementar les documentals. …La competència digital s’entén com l’adquisició d’habilitats imprescindibles per interactuar amb normalitat en la societat digital en què es viu". La lectura en un centre educatiu

Degut al caràcter transversal de les competències informacional i digital, és aconsellable que sigui el centre educatiu qui dugui a terme, amb el recolzament de la biblioteca escolar, una proposta formativa que comprengui els tres àmbits de la competència informacional: la cerca i recuperació de la informació, el tractament i la comunicació. No obstant, també es pot iniciar aquesta tasca partint d'un menú reduït d'accions formatives realitzades des de la biblioteca o amb el seu suport, per anar ampliant-lo amb posteritat.

1.2. Altres funcions

Altres funcions lligades a aquest servei poden ser la dinamització cultural i l'emmagatzematge i difusió dels documents elaborats en la realització d'aquests programes: treballs dels alumnes, treballs d'aula o de centre, així com l'emmagatzematge de treballs elaborats pel professorat.

En tot cas, cal que les activitats proposades estiguin vinculades al currículum i que plantegin situacions d'aprenentatge realistes i significatives per a l'alumnat.

El blog de la biblioteca pot ser una eina útil per dinamitzar aquest servei, ja sigui mitjançant la difusió d'aquests programes formatius i els documents elaborats, la difusió d'activitats culturals o incorporant el seu ús en la resolució d'algunes de les situacions d’aprenentatge plantejades.


1.3. Activitats i accions

Les estratègies que la biblioteca pot desenvolupar relacionades amb aquest servei poden ser:

Programes formatius en habilitats documentals:

Altres programes:

Documents de referència

  • Departament d'Ensenyament. "Exemple de planificació de continguts de les diferents matèries curriculars des de primària fins a l’ESO que constitueixen la base d’una programació de l’àmbit de cerca i recuperació de la informació" (Decrets, 142 i 143/2007).La lectura en un centre educatiu, 2013
  • Departament d'Ensenyament. "Continguts relacionats amb la cerca i recuperació de la informació". La lectura en un centre educatiu, 2013
  • Departament d'Ensenyament. "Planificació del treball de les competències informacional i digitals". Les biblioteques als centres educatius de secundària, 2016

Recursos