Mòdul 3: La dinamització del servei de consulta i informació

Presentació

Els serveis de la biblioteca escolar i els seus objectius queden recollits en el document Directrius i estàndards per a les biblioteques públiques dels centres educatius de Catalunya:

"Els serveis que ofereix la biblioteca escolar han d’impulsar-la com una eina bàsica d’aprenentatge a l’hora de desenvolupar totes les àrees curriculars i eixos transversals, i de fomentar l’hàbit lector i la recerca per a tota la comunitat educativa". … "La biblioteca escolar, integrada al centre educatiu i com a recurs pedagògic al servei del Projecte educatiu del centre, ofereix els serveis següents per a tota la comunitat educativa:

 • Servei de consulta i informació
 • Servei de préstec
 • Servei de suport a l’aprenentatge i al desenvolupament del currículum
 • Servei de promoció i foment de la lectura"

Hi ha alguns centres que ofereixen a més a més un servei de biblioteca en horari no lectiu, bé perquè atenen també la seva comunitat educativa en horari extraescolar, bé perquè ofereixen una biblioteca oberta al barri.

El catàleg de serveis que ofereix la biblioteca de cada centre hauria de quedar reflectit en els documents d’usos i normes, com la Guia de la biblioteca o qualsevol altre document que reculli la normativa de la biblioteca.

En aquest mòdul, però, es proposaran algunes accions de difusió que es poden fer des del blog perquè la comunitat educativa en gaudeixi més i millor del servei de consulta i informació. En els mòduls successius es tractaran els altres serveis.

Objectius

 • Conèixer diverses accions per dinamitzar el servei de consulta i informació mitjançant el blog.
 • Conèixer diferents maneres de difondre les informacions.
 • Conèixer exemples d'altres centres.

Continguts

 • El servei de consulta i informació.
 • Accions de difusió d'aquest servei i diverses maneres de publicació del contingut.
 • Exemples d'accions dutes a terme per diversos centres.

Temes i accions

 • Tema 1 El servei de consulta i informació
 • Tema 1a Informacions d’inici i de final de curs
 • Tema 1b Accés al catàleg en línia i com consultar-lo
 • Tema 1e Recomanacions bibliogràfiques
 • Tema 1g Notícies d’actualitat i xarxes socials