Presentació

Aquest curs de formació vol ser la continuació del curs BEB1 El blog de la biblioteca escolar: estructura i continguts i l’objectiu principal és avançar en les tècniques de publicació de la informació i mostrar maneres diferents d’integrar el blog en la gestió i la dinamització de la biblioteca.

La seva motivació es basa en els constants avenços tecnològics i en l'aparició continuada de noves eines i utilitats que ajuden a la difusió de la tasca diària de la biblioteca escolar actual, tant si parlem dels serveis i activitats com si ho fem de l'allotjament d'arxius de diverses morfologies: text, imatge, vídeo, àudio, recursos audiovisuals, etc.

Així mateix, aquestes noves eines també faciliten la creació d’espais de trobada per compartir coneixements i recursos amb la pròpia comunitat educativa o amb altres comunitats i usuaris interessats com ara les xarxes socials, agregadors de notícies, plataformes col·laboratives, etc., on la biblioteca escolar també comença a estar present.

Aquest complex entramat d’eines i canals de suport usat per la biblioteca avui en dia per participar de la conversa a la xarxa, li confereix una presència distribuïda en la web, on l’element centralitzador de la informació continua sent el blog. És per aquest motiu que calia oferir als centres educatius una formació que tingués en compte aquests progressos tecnològics i fer emergir el valor intrínsec del blog pel que fa a la difusió i a la integració de l'eina en la gestió quotidiana de la biblioteca.

Acabant el segon decenni del segle XXI diverses entitats i institucions, entre elles el Departament d’Ensenyament, impulsen i aixopluguen plataformes com XTECBlocs i Nodes que fan que el blog continuï tenint una vida saludable, cosa que afavoreix l'augment de la presència a la xarxa de la biblioteca escolar, així com la millora de la qualitat dels seus continguts i serveis en línia.

En aquest curs es reforcen les dues idees bàsiques sobre les que se sustentava la proposta inicial i que estaran presents també en aquesta: el tractament dels objectius que guien el projecte de dinamització del blog, que han d’estar alineats amb els de la biblioteca, i els usuaris als quals va adreçat, que ha de ser tota la comunitat educativa. Però també ofereix propostes noves d’integració del blog de la biblioteca com a estratègia d'aprenentatge i d'interacció amb els usuaris.

El curs fa un recorregut a tots els serveis que té encarregats una biblioteca escolar i dona orientacions per a la seva dinamització amb l’ajuda del blog i altres eines i utilitats. També, té en compte les relacions amb els diferents agents que componen la comunitat educativa, i s'ofereixen propostes per integrar-los en la tasca diària de la biblioteca mitjançant el blog, i, en darrer terme, se n’ocupa de les qüestions tècniques que faran que el blog gaudeixi de bona salut. Tot això, capitanejat per un projecte de millora que s’inicia en el primer mòdul i que acompanya tot el procés de millora.

Objectius

La finalitat del curs és millorar el disseny formal i els continguts del blog de la biblioteca escolar.

  • Introduir elements de millora en el blog actual de la biblioteca (Nodes, XTECBlocs o Blogger): aspecte visual, continguts, marca personal…
  • Dinamitzar el blog actual de la biblioteca escolar proposant nous serveis i activitats que permetin la interacció dels usuaris.
  • Utilitzar diverses eines 2.0
  • Conèixer exemples reeixits d'alguns blogs de biblioteca escolar
  • Planificar les tasques de manteniment i de seguretat
  • Facilitar alguns elements de valoració del blog

Continguts

Mòdul 1: El projecte de millora del blog de la biblioteca escolar.

Mòdul 2: La informació general

Mòduls 3 al 6: La dinamització dels serveis i la integració de les activitats en el blog.

Mòdul 7: Biblioteca, comunitat educativa i entorn

Mòduls 8: La marca personal del blog i la promoció de la biblioteca

Mòdul 9: L'avaluació del blog i les tasques de manteniment i de seguretat

Observacions

És requisit indispensable el recolzament del centre, ja que es treballarà en la millora de l’espai virtual de la biblioteca del centre.

Seguiment

Els cursos telemàtics es desenvolupen dins l'entorn web Odissea (Entorn virtual de formació del professorat), plataforma de comunicació que fa les funcions d'aula virtual. Per entrar dins d'aquest entorn es pot fer de dues maneres diferents: amb l'identificador XTEC o amb l'identificador de l'ATRI.

Cada mòdul conté continguts teòrics i tasques a realitzar. L'enviament dels exercicis i les consultes al formador/a es fa dins d'Odissea i per fer-ho, cal estar connectat a Internet.

El curs es fa via telemàtica. Es pot seguir des del lloc, horari i dia de la setmana que l'alumne/a decideixi. Cal, però, seguir el calendari previst per al lliurament dels exercicis de cada mòdul i del projecte final, així com mantenir un contacte regular amb el formador o formadora, mitjançant el fòrum creat a cada mòdul de l'entorn Odissea.

El tutor o tutora resoldrà les dificultats que puguin sorgir en la resolució de les tasques de cada mòdul i orientarà en la realització del projecte final de curs. És previst que el temps mitjà de resposta a les consultes de l'alumnat no superi els tres dies laborables, exceptuant els caps de setmana i els períodes de vacances escolars.

Els treballs lliurats amb antelació respecte a la data prevista al calendari no seran corregits fins que comenci l'esmentat període.

El lliurament amb un retard excessiu dels treballs i la falta de resposta als missatges tramesos pel tutor/a poden causar la baixa del curs, així com la detecció de la no autoria de les tasques. La possible baixa serà anunciada per part del tutor o tutora a l'alumne. L'abandonament del curs durant un període de dos mòduls, també serà causa de baixa.

Un curs telemàtic es considera superat quan l'alumne ha realitzat satisfactòriament tots els mòduls del curs i la tasca final correctament acabada, seguint el calendari previst.

Coneixements previs

Experiència en biblioteca escolar i competència digital de nivell mitjà.

Requeriments tècnics

Cal disposar de connexió a Internet, un navegador compatible, els paquets ofimàtics més usuals i un programa de tractament d’imatge tipus Gimp o Fireworks.