Projecte

Al llarg del curs, a partir del contingut de cada mòdul, s'ha anat aprofundint en el coneixement del PLEC i s'ha iniciat el camí cap a la concreció del PLEC del centre educatiu.

Ara, per acabar i per superar el curs, cal que això quedi reflectit en el projecte final, que no és una altra cosa que l’inici de la redacció del propi PLEC.

Un cop finalitzada la formació cal tenir clar que

  • El PLEC no és només un document, sinó que ha de ser un projecte de centre que concreta totes les línies d’actuació a l’entorn de la lectura.
  • La seva envergadura i l’obligada implicació de tot el professorat fa necessària una bona planificació del temps que se'n destinarà a la seva elaboració i dels terminis d’aplicació a mesura que es vagi concretant el projecte.
  • Cal que hi hagi una comissió o grup de treball que vetlli pel compliment dels terminis i que sigui el motor de la redacció i del posterior desenvolupament del PLEC.

Per això el projecte final de la formació no pot ser un PLEC complet, però sí que ha de ser l’estructura del PLEC del centre i ha satisfer els aspectes següents:

  1. Iniciar la redacció del propi PLEC a partir de la feina feta en els mòduls de formació i dels resultats de la reflexió i de la diagnosi realitzades al vostre centre.
  2. Analitzar si el centre disposa del personal necessari, amb la formació adequada, per permetre assolir els objectius marcats. En cas contrari, dissenyar un pla de formació específic.
  3. Concretar un calendari d'elaboració i aplicació del PLEC al centre.

Aqui teniu una proposta d'esquema per redactar un PLEC.

Índex PLEC

Orientacions per elaborar el projecte

Podeu utilitzar l’esquema proposat abans o crear-ne un de similar. Després cal anar-lo omplint seguint les pautes següents:

  1. Acordar amb la direcció del centre i la comissió de BE el contingut dels apartats que cal redactar: justificació, conclusions de la diagnosi, objectius generals, un eix complet (a decidir pel centre segons els resultats de la diagnosi), recursos, formació del professorat i difusió del PLEC.
  2. Recuperar les tasques fetes durant el curs i situar-les en els apartats corresponents: conclusions de la diagnosi i activitats de lectura significatives.
  3. Analitzar si el centre disposa del personal necessari, amb la formació adequada, per permetre assolir els objectius marcats. Dissenyar un pla de formació específic i explicar-lo en l’apartat corresponent.
  4. Acordar amb la direcció del centre un calendari d’elaboració i aplicació per al desenvolupament complet dels tres eixos del PLEC: Saber llegir, Llegir per aprendre i competència informacional i Gust per llegir. Presentar aquest calendari en el mateix apartat de les conclusions de la diagnosi.

Aqui podreu veure exemples de PLEC de centres

PLEC Escola Cossetània (Vilanova i la Geltrú)

PLEC Escola El Sitjar (Linyola)

PLEC Escola Germanes Bertomeu (Mataró)

PLEC Institut Pla Marcell (Cardedeu)

PLEC Institut Antoni de Martí i Franquès (Tarragona)