Llegir per aprendre

Presentació

Quan parlem de llegir per aprendre, ens referim a l’ús de la lectura per a l'aprenentatge. Els alumnes han de tenir la capacitat d'utilitzar la lectura com a eina per a l'accés a la informació, la descoberta i l'ampliació de coneixements, és a dir, l'ús de la lectura com a instrument d'aprenentatge en totes les àrees del currículum.

Per tant, en aquest mòdul es reflexionarà sobre la lectura a les àrees i s'aprofundirà en el coneixement de la competència informacional: què és, quins àmbits i situacions d'aprenentatge s'han de potenciar a les aules i a la biblioteca escolar i què s'ha de tenir en compte per fer-ne una bona planificació.

També es presentaran eines per poder fer la diagnosi i detectar els punts forts i els punts febles del centre en aquest àmbit.

El document de referència que el Departament d'Ensenyament posa a disposició de tots els centres és La lectura en un centre educatiu.

Aquest document conté, d’una banda, un cos teòric amb orientacions perquè els centres puguin desenvolupar la lectura, tenint-ne en compte tots els àmbits i, de l’altra, les orientacions necessàries per tal que cada centre concreti i elabori el seu PLEC.

Per aprofundir en el continguts d'aquest mòdul veure Llegir per aprendre.

Objectius

 • Aprofundir en el coneixement de la lectura a les àrees.
 • Aprofundir en el coneixement de la competència informacional.
 • Iniciar la diagnosi del centre en aquest àmbit. Detectar-ne punts forts i punts febles.
 • Reconèixer activitats de competència informacional vigents en el centre que reforcen els objectius d'aquest àmbit.
 • Planificar accions de millora dels aspectes detectats com a punts febles.

Continguts

 • L'eix "llegir per aprendre": lectura d'estudi, lectura crítica i competència informacional.
 • Competència informacional. Model de les tres fases.
 • Àmbits i situacions d'aprenentatge de la competència informacional.
 • Orientacions per a la planificació al centre.

Temes

 • Tema 2: Concepte de competència informacional
 • Tema 3: Àmbits i situacions d'aprenentatge
 • Tema 4: Orientacions per a la planificació