Saber llegir

Presentació

En aquest mòdul aprofundirem en el coneixement d'un dels eixos del PLEC, el saber llegir: què és, quins àmbits i situacions d'aprenentatge s'han de potenciar a les aules, què s'ha de tenir en compte per fer-ne una bona planificació.

També es presentaran eines per poder fer la diagnosi i detectar els punts forts i els punts febles del centre en aquest àmbit.

El document de referència que el Departament d'Ensenyament posa a disposició de tots els centres és La lectura en un centre educatiu.

Aquest document conté, d’una banda, un cos teòric amb orientacions perquè els centres puguin desenvolupar la lectura, tenint-ne en compte tots els àmbits i, de l’altra, les orientacions necessàries per tal que cada centre concreti i elabori el seu PLEC.

Per aprofundir en el continguts d'aquest mòdul veure Saber llegir.

Objectius

 • Reflexionar sobre la lectura en el context de la societat del segle XXI.
 • Aprofundir en el coneixement de l'eix saber llegir.
 • Iniciar la diagnosi del centre en aquest àmbit. Detectar-ne punts forts i punts febles.
 • Reconèixer activitats de lectura vigents en el centre que reforcen els objectius d'aquest àmbit.
 • Planificar accions de millora dels aspectes detectats com a punts febles.

Continguts

 • Què és la competència lectora.
 • Els seus àmbits i situacions d'aprenentatge.
 • Orientacions per a la planificació al centre.

Temes

 • Tema 2: Concepte de competència lectora
 • Tema 3: Àmbits i situacions d'aprenentatge
 • Tema 4: Orientacions per a la planificació