PLEC i biblioteca escolar

El marc legislatiu actual a casa nostra, la Llei 12/2009 d’Educació, preveu la necessitat i obligatorietat de disposar de biblioteca als centres educatius. Els decrets que ordenen els currículums d’educació primària i de secundària obligatòria també fan referència a la biblioteca escolar i la defineixen com una eina d’aprenentatge.

La biblioteca escolar a la LEC

La Llei12/2009, de 10 de juliol, d’educació dedica l’article 88 a la biblioteca escolar:

 1. Tots els centres educatius han de disposar d'una biblioteca escolar, com a espai d'accés a la informació i font de recursos informatius en qualsevol suport, que cal posar a l'abast dels alumnes, del professorat i de la comunitat educativa.
 2. El projecte educatiu de cada centre ha de tenir en compte que la biblioteca escolar és un entorn d'aprenentatge que s'integra en els recursos del centre per a l'ensenyament i l'aprenentatge de les diverses àrees curriculars, i especialment de l'hàbit lector. Amb aquesta finalitat, l'Administració educativa ha de proveir els centres públics dels recursos adequats.
 3. El Govern ha de fixar mecanismes de col·laboració de les biblioteques escolars amb el sistema de lectura pública.

La LEC remarca que els centres estan obligats a disposar d’una biblioteca escolar, que defineix com un recurs per al suport al projecte educatiu de centre, del qual forma part: la defineix com un entorn d’aprenentatge i remarca la necessitat que col·labori amb la biblioteca pública (al mòdul 4 es tractarà la col·laboració entre la biblioteca escolar i la pública).

La biblioteca escolar en el Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària

En el DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària, en l’apartat dedicat als continguts i els criteris d’avaluació fa referència a la biblioteca com a centre de recursos per a l’aprenentatge i com a font de gaudi de la lectura en els tres cicles; també es fa referència a la biblioteca d’aula i a la biblioteca pública.

A continuació la selecció dels continguts i criteris d’avaluació que parlen de les biblioteca:

A l’apartat d’orientacions metodològiques també es fa referència a l’ús de la biblioteca com a espai de comunicació i com a recurs imprescindible per aconseguir una comunitat de lectors:

Es tracta d’ensenyar les llengües amb un enfocament comunicatiu, que se centra en la construcció social dels significats. La qual cosa vol dir que, per donar sentit a tots els aprenentatges del currículum, cal organitzar el centre educatiu com un espai comunicatiu on la biblioteca (mediateca) del centre, la revista de l’escola, la ràdio escolar o altres elements facilitin l’intercanvi dintre de l’escola i l’obertura del centre al seu entorn. La inclusió de la tecnologia digital en els centres educatius facilita aquest enfocament i garanteix el desplegament de la competència digital dels alumnes. […] La biblioteca del centre és un bon espai per consolidar el gust per la lectura, fent que el grup classe esdevingui una comunitat lectora, on es llegeix, es comparteixen les lectures i es parla molt dels llibres. En el cas de les llengües estrangeres, els textos literaris autèntics han de ser senzills o adaptats al nivell de coneixement dels alumnes.

La biblioteca escolar en el Decret 187/2015, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria

A l’Annex 3 del document, on es despleguen les competències, continguts clau i criteris d’avaluació de les matèries d’àmbit lingüístic, es fa referència a la necessitat d’ús de la biblioteca del centre per afavorir la competència lectora dels alumnes:

Té importància l’ús continuat de la biblioteca i de la mediateca, amb mitjans tecnològics i de comunicació, així com l’adequació progressiva de la manera de llegir textos de nivell de complexitat cada vegada més gran i de tipologia i funcionalitat diversa, en diferents suports (paper, digital) i formats (text, gràfiques i imatge). També s’ha d’aplicar aquesta capacitat a la comprensió de textos de qualsevol matèria o activitat acadèmica. La lectura facilita, així, l’estudi i la comprensió del món, de l’actualitat i de la ciència. Al mateix temps, és una font de descoberta i de plaer personal.

La biblioteca escolar en els desplegaments de les CB

El Departament d’Ensenyament en els darrers cursos ha impulsat l’elaboració de diversos documents per al desplegament i la concreció de les competències associades a les diferents àrees i matèries del currículum. Aquests documents aporten informació als centres sobre la gradació de l’assoliment de les diferents competències fins al final de cada etapa educativa, identifiquen els continguts clau associats a cada competència i donen orientacions metodològiques per a l’aula.

cb-a-ling-pri.jpg cb-a-ling-sec.jpg cb-a-ling-estr-sec.jpg

Entre les competències i les orientacions metodològiques es poden trobar referències a la biblioteca, tant la de centre com la d’aula i la pública. A continuació se’n fa un extracte.

Programa biblioteca escolar "puntedu"

El Programa Biblioteca escolar "puntedu", un espai de coneixement i aprenentatge, neix el curs 2004-2005 com un dels Programes d’Innovació Educativa, amb l’objectiu d’impulsar i consolidar el funcionament de la biblioteca com a eina bàsica d’aprenentatge en totes les àrees, per fomentar l’hàbit de la lectura i la recerca, el tractament i l’ús de la informació, i de fer de la biblioteca un servei, un recurs per al professorat i un espai obert a tota la comunitat educativa.

Avui, amb el canvi tecnològic es redefineix el concepte de biblioteca escolar:

La biblioteca escolar és un espai de recursos on tant els alumnes com els professors, i tota la comunitat educativa en general, han de poder trobar informació en diversos suports. S'entén la biblioteca com un recurs fonamental per a l’adquisició de les competències bàsiques i el desplegament dels continguts curriculars, i com un element clau en l’assoliment de l’hàbit lector, la competència informacional i l’adquisició d’aprenentatges autònoms.

La biblioteca escolar treballa en aquests quatre àmbits, que es desenvoluparan al llarg d’aquest curs:

La biblioteca al centre educatiu

La Llei 12/2009 d’Educació encomana a la biblioteca escolar que compleixi el paper de suport a l’ensenyament i l’aprenentatge de les diferents matèries i de l’hàbit lector. Aquest suport no és possible si la biblioteca escolar no es concep com un ens totalment vinculat al centre i compromès amb el desenvolupament del currículum.

La biblioteca, en si mateixa, no és una institució, sinó que forma part d’una institució que és l’escola. És un recurs del centre, una eina per al desenvolupament del projecte educatiu d’aquest.

La missió de la biblioteca escolar és facilitar l’accés i difondre els recursos d’informació tot afavorint els processos d’aprenentatge autònom i la creació del coneixement.

Les seves funcions són:

 • Organitzar i gestionar la informació i el fons documental.
 • Impulsar la lectura.
 • Facilitar l’adquisició de les competències en l’ús de la informació.
 • Proveir de serveis i recursos per a l’aprenentatge.
 • Col·laborar amb l’entorn.

(Directrius i estàndards per a les biblioteques dels centres educatius de Catalunya)

Una biblioteca escolar implementada al centre educatiu s'ha de desenvolupar en dues dimensions, la física i l’educativa:

 • La dimensió física: cal garantir una estructura organitzativa estable i un entorn que faciliti activitats vinculades a treballs d'investigació i a intervencions de lectura.
 • La dimensió educativa: la biblioteca com a agent interdisciplinari de suport pedagògic al centre, en els àmbits de l'organització i la planificació escolars.

A continuació es detallen més les accions que cal fer en cada una d’aquestes dimensions.

Per aprofundir més:

Durban Roca, Glòria (2010): La biblioteca escolar, avui. Un recurs estratègic pel centre. Barcelona: Graó.

Miret, Inés. Baró, Mònica. Mañá, Teresa. Velosillo, Inmaculada (2012): Biblioteques escolars entre interrogants?. Eina d'autoavaluació.

García Guerrero, José (2010): Utilidad de la biblioteca escolar. Un recurso al servicio del proyecto educativo. Gijón: Ediciones Trea.

Eines de diagnosi

 • Model de plantilla per recollir: conclusions de la diagnosi de la BE i planificació d'accions de millora