Elaboració i aplicació del PLEC

En el procés d’elaboració del PLEC s’han de tenir en compte 4 temps o moments diferents:

 1. Motivació i sensibilització del professorat
 2. Diagnosi: anàlisi i reflexió
 3. Elaboració i desenvolupament
 4. Avaluació

1. Temps de motivació i sensibilització del professorat

Abans de planificar l’elaboració del Pla de lectura és necessari que tota la comunitat educativa prengui consciència que el desenvolupament de la competència lectora ha de ser una prioritat en el centre, imprescindible per a l’adquisició de les competències bàsiques.

Aquesta presa de consciència ha d’afavorir que el PLEC no es vegi com un document imposat per l’Administració, sinó com una necessitat interna de tenir consensuats, recollits i planificats amb coherència els objectius, les metodologies i les estratègies que el centre es proposa per desenvolupar –i perquè l’alumnat assoleixi amb èxit– la competència lectora.

La motivació del professorat facilitarà que s’impliqui en l’elaboració del PLEC i que l’entengui com un document d’ús i pràctic, que li ha de facilitar la tasca educativa i que ha de promoure millores en el centre.

2. Temps de diagnosi: anàlisi i reflexió

Fa referència al temps que el centre necessita per analitzar, reflexionar i fer una diagnosi del tractament que dóna a la lectura. L’objectiu d’aquesta diagnosi és detectar quins són els punts forts i quins els punts dèbils.

En aquesta reflexió és important la participació de tot el professorat, si bé es pot organitzar un grup de treball que planifiqui i impulsi el procés i les eines necessàries per fer l’anàlisi (aquest grup pot ser la mateixa comissió de BE o bé un de nou, del qual hauran de formar part els coordinadors de biblioteca i TAC).

Per elaborar una bona diagnosi cal fer una anàlisi àmplia i profunda, atenent tant aspectes interns com externs al centre.

Les conclusions de l’anàlisi interna marcaran el punt de partida per definir els objectius i els continguts del PLEC de cada centre en funció de les necessitats detectades i de les prioritats que s’estableixin.

Les conclusions de l’anàlisi externa concretaran els recursos externs que poden donar suport al desenvolupament del PLEC.

Per fer l’anàlisi interna es tindrà en compte:

 • L'aprenentatge inicial de la lectura.
 • L'ensenyament de la comprensió lectora al llarg de l'escolaritat.
 • La presència i el tractament de la lectura a totes les àrees del currículum.
 • El tractament de la competència informacional a totes les àrees del currículum.
 • Les estratègies que s’utilitzen per fomentar l’hàbit lector.
 • El perfil lector de la comunitat educativa (alumnat, professorat, famílies)
 • L’estat de les infrastructures necessàries –biblioteca, TIC, etc.– per desenvolupar el PLEC.
 • Les característiques del personal docent i no docent del centre (titulació, formació, habilitats…).

En l’anàlisi externa es tindran en compte els recursos externs al centre que poden donar suport al desenvolupament de la tasca educativa i del PLEC:

 • Serveis educatius (Centre de Recursos Pedagògics i assessors LIC)
 • Institucions
 • Plans Educatius d’Entorn
 • Biblioteca pública
 • Associacions de barri
 • Llibreries
 • Etc.

3. Temps d’elaboració i desenvolupament

A partir de les conclusions extretes de la diagnosi prèvia s’inicia l’elaboració del PLEC. A causa que el PLEC és un document singular per a cada centre en funció de les necessitats detectades i de les prioritats que es determinin, el temps d’elaboració del document també serà variable, segons les necessitats de cada centre a l’hora d’establir consens i definir línies d’actuació conjunta entre tot el professorat i per a totes les matèries del currículum en cadascun dels eixos del PLEC.

En el moment de la seva elaboració cada centre haurà de concretar els objectius, les estratègies, els procediments i els criteris d’avaluació que es planteja en relació al saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir; i, per això mateix, haurà de decidir quines són les prioritats en funció de les necessitats educatives sorgides de l' anàlisi prèvia.

Cal establir, doncs, un calendari d’elaboració i aplicació del PLEC que concreti:

 • Períodes d’elaboració i contingut de cada període
 • Objectius, estratègies i criteris d’avaluació per a cada eix del PLEC
 • Tasques i responsabilitats del professorat
 • Formació del professorat
 • Adequació dels recursos

4. Temps d’avaluació

A partir de l’aplicació del PLEC s’inicia un procés d’avaluació interna i continuada tant del disseny del mateix PLEC com del seu desenvolupament al centre.

Cada centre haurà d’establir els seus criteris d’avaluació tenint en compte els objectius generals i específics establerts en el propi PLEC. També s’hauran de dissenyar estratègies per fer aquesta avaluació interna, així com determinar la manera i el professorat que la durà a terme, i com s’informarà dels resultats obtinguts a tota la comunitat educativa.

Al final de cada període serà necessari avaluar si s’han assolit o no els objectius establerts i planejar propostes de millora, així com l’adequació del PLEC a les noves necessitats que puguin sorgir.

Des d’aquesta perspectiva cal observar que el PLEC és un document en constant revisió i elaboració per tal d’anar-lo adaptant a les necessitats educatives i formatives de l’alumnat i per donar resposta a l’assoliment dels objectius del currículum.

El Departament d’Ensenyament facilitarà el seguiment i avaluació externa del PLEC tenint en compte els aspectes següents:

 • Nivell d’assoliment dels objectius proposats.
 • Repercussió del PLEC en altres documents del centre: Projecte Educatiu, programacions didàctiques de les àrees curriculars, programacions d’aula, etc.
 • Interrelació del PLEC amb altres plans i/o programes que el centre desenvolupi.
 • Repercussió del PLEC en la millora de la competència lectora.
 • Grau d’implicació dels centres en:
  1. La planificació i el desenvolupament d’actuacions adreçades a millorar l’ensenyament i l’aprenentatge de la lectura.
  2. La integració i l’ús de la BE en el desenvolupament de les programacions didàctiques de les diferents àrees.

EXEMPLE d'una hipotètica seqüència temporal d'elaboració del PLEC. Els temps d'aquesta seqüència els marcarà el centre Seqüència temporal

MODEL D'ÍNDEX per a la redacció del PLEC Índex PLEC