Continguts del PLEC. Els tres eixos

Els continguts del PLEC es fonamenten en el desplegament del currículum, tenint com a punt de partida el concepte de competència -la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació- i com a base el convenciment que la lectura és un factor fonamental per al desenvolupament de les competències bàsiques i que ha d’estar inclosa en totes les àrees.

El PLEC contempla la lectura amb una mirada àmplia, tenint-ne en compte els diversos contextos i situacions d'ús. Per això s'esctructura en TRES EIXOS:

SABER LLEGIR (l’aprenentatge de la lectura)

Entès com una progressió ascendent en l’adquisició de la comprensió lectora, com una ampliació de la capacitat de llegir i interpretar textos cada vegada més complexos, i com una necessitat de superació i esforç en la lectura.

Suposa un conjunt d’habilitats cognitives (descodificar, coneixement de vocabulari i gramàtica, interpretació d’estructures lingüístiques i textuals, coneixement del món…) i metacognitives (ajustament, control, adequació al propòsit…).

Una bona competència lectora implica, doncs, saber llegir, comprendre i interpretar textos en diversos formats (continu, discontinu, mixt i múltiple) i suports (text imprès i text electrònic).

LLEGIR PER APRENDRE

És a dir, el paper de la lectura en l’adquisició dels continguts de totes les àrees i de les habilitats i destreses necessàries per localitzar, avaluar, usar i comunicar la informació de forma efectiva. També inclou els continguts clàssics de la formació d’usuaris de biblioteques.

Per tant, dins d’aquest eix hi ha la lectura per a l’estudi , la lectura crítica i la competència informacional, en la qual es distingeixen a la vegada tres àmbits: la cerca de la informació, el tractament de la informació per transformar-la en coneixement i la comunicació del coneixement.

Per a un bon desenvolupament de la competència informacional al centre és necessari visualitzar de manera integrada i vinculada l’ús tant de la biblioteca escolar com de les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) i els materials i eines específiques que tant una com l’altra disposen.

EL GUST PER LLEGIR (l’hàbit lector)

Entès com a l’adquisició d’un hàbit basat en el gaudi, en la formació del gust personal i en el desig lector propi.

El gust per llegir s'assoleix desenvolupant l'hàbit lector i fomentant la lectura sistemàtica en qualsevol suport, aprenent a reflexionar sobre el què s'ha llegit, sabent-ho explicar i sabent-ho compartir.

El gust per llegir implica que s’hagi assolit un bon nivell de competència lectora, la possibilitat de fer una lectura en llibertat i que el centre promogui i faciliti contextos lectors.

Cadascun d’aquests eixos tracta la lectura des d’una perspectiva que complementa els altres, tenint en comú un concepte més ampli i transversal de la competència lectora que consisteix a comprendre i emprar els textos escrits i a reflexionar-hi i implicar-s’hi per assolir els objectius propis, desenvolupar el coneixement i el potencial de cadascú i participar en la societat. (PISA, 2009)

A més d’aquests tres eixos bàsics, el document també ha de recollir altres aspectes que són igualment necessaris per al desplegament del PLEC i per a una bona implementació d’aquest en el centre:

  • Les conclusions de la diagnosi prèvia: abans d’iniciar l’elaboració del PLEC és necessari fer una anàlisi prèvia que faciliti, a tota la comunitat educativa, tant el reconeixement de la feina ben feta com la detecció de mancances en el tractament de la lectura. La diagnosi és un moment clau en el procés d’elaboració del PLEC ja que en marca el punt de partida i és indispensable per a definir els objectius finals.
  • Els recursos de què disposa el centre per desplegar i implementar el PLEC. Es consideraran igualment els recursos interns -personal docent i no docent, biblioteca escolar, biblioteques d’aula, Tecnologies de la Informació i el Coneixement (TIC), Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA), etc.- com els recursos externs -Centre de Recursos Pedagògics (CRP), biblioteca pública, associacions de barri, llibreries, etc.
  • Les necessitats de formació del professorat que es plantegin a partir de la diagnosi inicial i dels objectius que es proposin.
  • La concreció de criteris i estratègies d’avaluació i revisió del PLEC i la planificació de propostes de millora per ajustar els objectius i els continguts inicials a les noves necessitats que s’esdevinguin de la pròpia aplicació del PLEC.
  • La difusió del PLEC adreçada a tota la comunitat educativa, a l’entorn proper i l’Administració i altres institucions vinculades al centre i a la lectura.