Què és el PLEC?

A l’hora de plantejar per què és necessari disposar d’un Pla de lectura de centre, hauríem de començar a fer-nos tot un seguit de preguntes. Qüestions com, per exemple, com és que les enquestes d’hàbits de lectura no reflecteixen la ingent tasca que s’està duent a terme en la gran majoria de centres educatius del país per potenciar la lectura?, on són tots els concursos literaris i lectures obligatòries per trimestres?, on es recullen el seguit d’activitats de motivació lectora amb presència dels autors més reconeguts o dels il·lustradors de més anomenada? I totes les festes de Sant Jordi i els concursos literaris que hi van de la mà? I les biblioteques escolars? I el paper de la lectura en els Plans d’Entorn? On queda reflectit tot això?

I a nivell de centre, on queda recollir quin mètode d'aprenentatge de la lectura es fa servir a Educació Infantil i Cicle Inicial d'Educació Primària?, com es treballa la lectura dels diferents gèneres textuals?, com s'ensenya a aplicar estratègies de lectura?, com s'ensenya a estudiar a partir de Cicle Mitjà d'Educació Primària?…

A més, podem afegir-hi altres qüestions com, quin document podem consultar al centre educatiu per saber cap a on anem o quins són els objectius que ens marquem col·lectivament, a curt o a llarg termini, per assolir un bon nivell de lectura? o bé, com podem transmetre a l’educador la voluntat de continuar la tasca de promoció lectora que el centre fa any rere any? Preguntes que massa voltes queden sense resposta concreta.

El Pla de Lectura de Centre (a partir d’ara PLEC) és un document de centre que pretén ser una carta de navegació que permeti orientar-se vers un punt cardinal on, de forma col·lectiva, tots els membres de la comunitat educativa –professorat, personal no docent, famílies, alumnes… – hi puguin convergir. El PLEC ha de ser una eina de fàcil ús i aplicable a tot tipus de realitats per encetar, reforçar i millorar els nivells de lectura dels més joves de la nostra societat.

Sabem del cert que la lectura, en la seva concepció més àmplia, ha esdevingut un bé universal pel qual cal vetllar, perquè tothom assoleixi uns nivells prou satisfactoris d’habilitats lectores que li permetin desenvolupar-se plenament. És per això que no podem permetre’ns el luxe, com a societat moderna que som, de menystenir cap lector, de no fer tot allò que és a les nostres mans per aconseguir que els nens i les nenes aconsegueixin entrar en el món de la lectura ja que, en part, un lector desenganyat, un lector que ha perdut l’interès per conèixer i saber, és una persona vulnerable. I això, quan succeeix en algun dels nostres nois i noies, representa un dels fracassos més grans del sistema educatiu. Perquè el desinterès per la lectura afavoreix també un gran desinterès per conèixer i per continuar formant-se al llarg de tota la vida, una actitud imprescindible per esdevenir dia a dia millor ciutadà.

Ens podríem preguntar quins efectes pot tenir el PLEC sobre la societat. La voluntat del PLEC hauria de ser coordinar els esforços que cada centre esmerça al voltant de la millora de la competència lectora. Per tal que aquests esforços siguin eficaços cal comptar amb tota la comunitat educativa, des del professorat de totes les àrees fins al personal no docent del centre i les famílies dels alumnes; perquè la lectura és, sens dubte, un dels eixos vertebradors de l’educació ciutadana.

Així mateix, amb l’objectiu d’obrir-se més enllà de les parets del centre, el PLEC també ha de reflectir, d’una manera o d’una altra, les possibilitats extramurs de la difusió de la lectura. I és que, a voltes, una major implicació de la biblioteca del barri, del centre cívic o d’altres organismes de l’entorn proper en les activitats educatives del centre pot facilitar en gran manera l’assoliment dels objectius marcats.

El PLEC de cada centre ha de ser un document consensuat, un projecte de centre on es recullin els objectius, les metodologies i les estratègies necessàries per assegurar l’assoliment de la capacitat de llegir, de comprendre i d’interpretar textos, la capacitat d’utilitzar la lectura com a eina d’accés a la informació i desenvolupar l’hàbit lector i el gust per llegir.

El PLEC no hauria d’esdevenir un document més de la tasca administrativa del centre. Ans al contrari, ha de ser un punt de partida cap a la reflexió i la major coordinació dels esforços que es fan envers la lectura. Una eina que permeti conèixer de forma àgil allò que el centre ha programat, quines estratègies comunes es desenvoluparan anualment i si aquestes s’han assolit o no. Pretén, ni més ni menys, esdevenir un manual d’ús de la lectura on només tinguin cabuda aquelles estratègies acordades, aplicables a partir de metodologies reconegudes i que marquin el camí vers un objectiu o objectius clars i diàfans; també es proposa aplicar avaluacions continuades per conèixer si naveguem cap a la direcció correcta.

L’elaboració i el desenvolupament del PLEC ha d’estar liderat per l’equip directiu, ha de comptar amb la col·laboració del responsable i la comissió de la biblioteca del centre -que són qui coneixen millor els recursos per dinamitzar la lectura i per possibilitar-ne la transversalitat- i hi ha d’estar implicat tot el claustre. En última instància, el Consell Escolar ha d’aportar els seus punts de vista, donar-ne el vist i plau i, al capdavall, reforçar el compromís per desenvolupar les estratègies que es reflecteixen en el document. En la mateixa direcció, serà interessant assolir, amb el suport dels Serveis Educatius, la màxima coordinació de tots els centres on els nens i nenes desenvoluparan el seu camí de l’educació obligatòria -educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria-, així com en els centres on cursin les etapes de batxillerat i mòduls diversos.

Aquí podreu veure exemples de PLEC:

PLEC Escola Cossetània (Vilanova i la Geltrú)

PLEC Escola El Sitjar (Linyola)

PLEC Escola Germanes Bertomeu (Mataró)

PLEC Institut Pla Marcell (Cardedeu)

PLEC Institut Antoni de Martí i Franquès (Tarragona)