El Pla de Lectura de Centre (PLEC)

Presentació

En aquest mòdul ens introduirem en el coneixement del concepte de PLEC que promou el Departament d'Ensenyament, en veurem els continguts bàsics i quin ha de ser el procés d'elaboració i d'aplicació.

També es presentaran eines per a poder fer la diagnosi i detectar els punts forts i els punts febles en relació als recursos interns i externs del centre que poden afavorir el desenvolupament del PLEC.

El document de referència que el Departament d'Ensenyament posa a disposició de tots els centres és La lectura en un centre educatiu.

Aquest document conté, d’una banda, un cos teòric amb orientacions perquè els centres puguin desenvolupar la lectura, tenint-ne en compte tots els àmbits i, de l’altra, les orientacions necessàries per tal que cada centre concreti i elabori el seu PLEC.

Per aprofundir en el continguts d'aquest mòdul veure Part II: El pla de lectura de centre.

Objectius

  • Presentar el PLEC a les persones participants al curs i als membres de l'equip directiu que les acompanyin a la sessió inicial presencial.
  • Conèixer els objectius i els continguts del PLEC i els seus tres eixos: Saber llegir, Llegir per aprendre i competència informacional i Gust per llegir.
  • Iniciar la diagnosi dels recursos interns i externs que el centre disposa per desenvolupar el PLEC. Detectar punts forts i punts febles.
  • Planificar accions de millora dels aspectes detectats com a punts febles.

Continguts

  • Què és el PLEC. Els tres eixos.
  • Elaboració i aplicació del PLEC al centre educatiu.
  • El PLEC en relació a la biblioteca escolar, les tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement (TAC) i l'entorn.

Temes

  • Tema 2: Continguts del PLEC. Els tres eixos
  • Tema 3: Elaboració i aplicació del PLEC
  • Tema 5: PLEC i Tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement (TAC)