Projecte

És l’eix vertebrador del curs. Té com a finalitat que els docents apliquin, reflexionin i/o treballin els coneixements apresos als mòduls de forma autònoma pel que s’ha d’anar construint al llarg del curs de forma progressiva. Té una destinació horària de 9 hores i és indispensable fer-lo per superar el curs.

Objectiu del Projecte Final del Curs

Realitzar una programació de Competència Informacional a impulsar des de la biblioteca del centre educatiu tenint en compte la pràctica educativa i el projecte educatiu del centre.

Teniu dues opcions per fer-ho:

 • Partir d'una proposta què ja hi estigueu treballant i millorar-la.
 • Partir d'una nova proposta per ser utilitzada en la dinàmica de la vostra biblioteca.

Tant en un cas com en l'altre cal que tingueu en compte:

 • El material del curs, les lectures recomanades i les visites als enllaços proposats a l'ampliació d'informació.
 • Les tasques que heu fet i les aportacions als diferents fòrums.

Continguts de la programació:

1. Contextualització breu de la proposta de programació: característiques del centre, necessitats en relació a la competència informacional…

2. Realització d'una programació de competència informacional (CI) indicant-ne cada fase.

3. Concreció del marc d’intervenció de la programació:

 • àrea curricular
 • etapa educativa i cicle
 • tema a treballar
 • tipologia de destinatari: alumnat, professorat, famílies
 • sessions a realitzar

Passos a seguir:

1. Realització del Guió del projecte. Per tal d’anar configurant el projecte haureu de trametre al vostre formador o formadora un guió del projecte. Aquest guió haurà de ser validat per poder continuar amb l'elaboració del projecte.

2. Elaboració del Projecte final del curs. Un cop validat podreu procedir a la realització del projecte. Heu de fer la descripció d'un mínim de 3 sessions utilitzant les indicacions del material. Trametreu en un sol document el projecte definitiu al vostre formador o formadora amb les dues parts:

 • Contextualització i justificació en el vostre centre educatiu.
 • Proposta de programació: objectius, temporització, activitats, criteris d'avaluació, professorat implicat, àrees, recursos…

3. Compartir la programació. Enviar el document al fòrum del projecte fent una breu descripció del contingut per compartir-lo amb els vostres companys del curs.

El projecte a presentar és un per centre, per tant, en aquells casos que són més d'una persona del mateix centre l'han de fer conjuntament i en cada cas, el formador/a dirà el nombre concret d'activitats o propostes a fer, que serà lògicament, en relació proporcional al nombre de membres del grup.