La competència informacional des de la biblioteca escolar

L’actual context social ha modificat substancialment la manera de treballar a l’escola del Segle XXI. Sovint ja no s’utilitza el llibre de text com a recurs principal a l’aula, sinó que guanyen pes dia a dia els recursos web i digitals que han modificat la nostra manera d’accedir i tractar la informació per a la seva posterior comunicació.

Aquest canvi d’escenari fa que la biblioteca escolar prengui un paper molt més rellevant en el centre que anys enrere i es prepari per esdevenir el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i l’Ensenyament (CRAE).

Cal que l’equip directiu de cada centre escolar vetlli perquè la biblioteca quedi plenament integrada en el Projecte Educatiu de Centre i detalli les seves actuacions en el Pla Anual.

Presentació

Un cop ja hem examinat, en els mòduls anteriors, el conjunt de capacitats que conformen la competència informacional i hem vist la necessitat de la participació de tota la comunitat educativa per al seu assoliment, estem en disposició de plantejar-nos com integrar la biblioteca en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

En aquest mòdul reprenem part dels continguts analitzats al mòdul 1 en relació amb els plantejaments educatius de la nova llei d’educació i al paper de la biblioteca escolar en aquest nou marc, alhora que analitzarem el paper de la biblioteca com a centre per a l’ensenyament-aprenentatge i com pot col•laborar en l’assoliment de la competència informacional.

A més, per concloure la formació, analitzarem propostes didàctiques per a promoure, amb l’ajut de la biblioteca escolar, l’adquisició de la competència informacional.

És important prendre consciencia de que totes les activitats programades han de formar part del Pla Anual de Centre i quedar reflectides també en el Projecte Educatiu de Centre. D'aquesta manera la formació dels alumnes no dependrà de la bona voluntat del responsable de la biblioteca escolar sinó que esdevindrà una activitat de centre i serà una manera de donar a la biblioteca el protagonisme que es mereix.

Objectius

 • Comprendre el significat de concebre la biblioteca escolar com a Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i l’Ensenyament (CRAE).
 • Assolir com i de quina manera el responsable de la biblioteca pot impulsar la integració curricular de la competència informacional.
 • Saber on trobar suport per a aplicar accions formatives relacionades amb el desenvolupament de la competència informacional des de la biblioteca.
 • Conèixer recursos i bones pràctiques sobre Competència Informacional.

Continguts

 • Programacions LOE per la competència informacional
 • La biblioteca CRAE
 • La biblioteca 2.0
 • El rol de la persona responsable de la biblioteca escolar
 • Recursos i eines que faciliten la competència informacional
 • Bones pràctiques

Temes

 • Tema 1: La biblioteca escolar i la competència informacional a les programacions didàctiques
 • Tema 2: La biblioteca escolar com entorn d'aprenentatge per la competència informacional
 • Tema 3: El rol de la persona responsable de la biblioteca escolar
 • Tema 4: Recursos i eines que faciliten el desenvolupament de la competència informacional
 • Tema 5: Bones pràctiques des de la biblioteca escolar