Tractar i comunicar informació obtinguda

Hem vist que la cerca d'informació busca satisfer una necessitat d'informació, necessitat que es genera en un context concret, en aquest curs, en el marc escolar. S'han dedicat tres mòduls a explicar aquest procés de cerca ja que és força desconegut encara però per completar el recorregut de la competència informacional ens resta veure la seva continuïtat:

 • Com processem la informació procedent d'una cerca?
 • Com transformem la informació en coneixement personal?
 • Com la comuniquem i apliquem?

Presentació

En aquest mòdul veurem les dues capacitats (o fases) restants de la competència informacional seguint el model 3•3•3 : tractar i comunicar informació.

L'èmfasí principal d'aquesta part final de la competència informacional cal posar-lo en el processos implicats en la transformació de la informació en coneixement.

En aquest sentit, recordem que la LOE quan desenvolupa la competència de tractament de la informació i competència digital exposa que:

«…Transformar la informació en coneixement exigeix el domini de les destreses relacionades amb el raonament per organitzar-la, relacionar-la, analitzar-la, sintetitzar-la i fer inferències i deduccions de distint nivell de complexitat; en definitiva, comprendre-la i integrar-la en els esquemes previs de coneixement. Significa, així mateix, comunicar la informació i els coneixements adquirits emprant, de manera creativa, recursos expressius que incorporin, no solament diferents llenguatges i tècniques específiques, sinó també les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació…» (Decret 142/2007 de la Generalitat de Catalunya)

D'altra banda, no podem oblidar que precisament la facilitat d'accés, recuperació i tractament de la informació que l'evolució tecnològica ha permès, també ha obligat a prendre en molta més consideració qüestions de seguretat, ètica i legalitat.

Aquests aspectes són els que tractarem en aquest mòdul.

Objectius

 • Conèixer les capacitats de tractar i comunicar la informació
 • Familiaritzar-se amb les habilitats i destreses implicades
 • Adonar-se del què implica el procés de transformar la informació en coneixement personal
 • Relacionar el tractament de la informació i el treball acadèmic
 • Conèixer algunes eines de comunicació
 • Adquirir consciència sobre la seguretat, aspectes legals i ètics bàsics.

Continguts

	  	
 * El tractament de la informació
 * La comunicació del coneixement
 * Seqüenciació de les habilitats implicades
 * Recursos per a l'Educació Primaria i Secundaria
 * Aspectes ètics i legals de la comunicació i seguretat a Internet

Temes

 • Tema 1: Tractar la informació 1: habilitats i destreses
 • Tema 2: Tractar la informació 2: seqüenciació i recursos
 • Tema 3: Comunicar el coneixement 1: habilitats i destreses
 • Tema 4: Comunicar el coneixement 2: seqüenciació i recursos
 • Tema 5: Aspectes ètics i legals de la comunicació i seguretat a Internet