Recuperar la informació 3: Obtenir i emmagatzemar

L'objectiu d'aquest tema és finalitzar el recorregut per les destreses implicades en l'habilitat de recuperar informació. Concretament ens centraren en la tercera destresa: “obtenir la informació seleccionada”.


Seguint el model 3•3•3, en aquesta pràctica ens centrarem en els diferents indicadors d'aquesta destresa.

Obtenir la informació seleccionada

Quan hem arribat a aquest punt, l’alumnat ja ha hagut d'aplicar prou filtres per què la informació seleccionada sigui la justa i la més adient. Per tant estem a punt d'obtenir la informació seleccionada.

Extreure els continguts més adients

Abans d'extreure els continguts d'un document que forma part de la nostra selecció final (és útil i fiable), caldrà explorar-lo mínimament i decidir, quines parts del text copiem i traslladem per el seu posterior tractament.

Pot ser una frase, un paràgraf o més d'un paràgraf però, en qualsevol cas, és molt convenient evitar la extracció de textos sencers.

Cal ajudar l'alumnat a valorar quina és la informació concreta d'un document que respon a les preguntes del guió que tenim i no desviar-se d'aquest propòsit.

Si el document és físic caldrà copiar la informació a mà o, preferentment, en un suport digital mentre que si el document està en línia podem procedir directament a l'extracció de les parts que ens interessin.

És necessari prendre consciencia que l'extracció d'informació en la fase de recuperació NO ha de solapar el seu tractament i que són destreses diferents.

Quan es treballa la capacitat de cercar informació, l’alumnat aprèn a plantejar, localitzar i recuperar allò que necessita però encara no ha de tractar la informació.

Mentre extraiem informació durant el procés de cerca, la manipulació textual ha de ser mínima, la justa per triar, copiar i traslladar.

En aquest procés és perfectament admissible que els aprenents copien i “enganxin” literalment allò que respon a la seva necessitat informació sempre que ho referencien correctament.


Anotar les referències dels documents

Tot seguit que hem copiat un paràgraf o text que sigui del nostre interès, cal referenciar la font d'on s'ha extret la informació.

Mai s’ha d'extreure un text seleccionat sense anotar, a l’inici o al final, del paràgraf l'autoria del document. En el cas dels dels recursos en línia hi haurà prou en copiar l’adreça electrònica (URL) de procedència.

L'alumnat ha de poder donar resposta, en tot moment, de la font de procedència de qualsevol text que s'hagi extret d'un document seleccionat en una cerca.

Ara, no cal confeccionar la bibliografia definitiva però si que és el moment d'anotar aquestes dades bàsiques ja que, posteriorment, ens caldran per elaborar una bibliografia més acurada.

Exemple El vol del mosquit tigre. Valorar la fiabilitat i fer la selecció final.


En el cas de l'exemple de referència, els alumnes hauran d'extreure dels documents la informació que s'ha seleccionat finalment:

En mostrem un exemple orientatiu:

Com es pot apreciar s'ha extret text rellevant de les 3 diferents fonts finalment seleccionades per a la l'apartat 1. També s'ha tingut cura d'anotar la referència web de cada paràgraf traslladat.

Un cop completat el procés cada grup ja podrà emmagatzemar la seva part del treball i desar-la per al seu posterior tractament.


Emmagatzemar la informació extreta

Des del moment que s'hagin concretat els aspectes organitzatius de d'una cerca (mòdul 2), l'alumnat ha de tenir clar a quins formats ha de traslladar la informació que va recuperant i on estaran ubicats.

Quant al suports, poden ser:

  • Suports físics (paper)
  • Suports digitals


Quant la seva ubicació, normalment els endreçarem dins de carpetes que poden ser:

  • Arxius físics (carpesans, dossiers…)
  • Arxius digitals locals (carpetes virtuals del centre, dispositius de memòria USB…)
  • Arxius en línia (wikis, Moodle o Google doc..)El que farem a partir d’aquest moment, un cop es tingui triada, traslladada i guardada la informació recopilada, és mirar com es tractarà, però això és ja una altra fase de la competència informacional: la de tractament.

Per pensar

"L’alfabetització informacional és al cor mateix de l’aprenentatge al llarg de la vida. Capacita la gent de tota classe i condició per buscar, avaluar, utilitzar i crear informació eficaçment per aconseguir les seves metes personals, socials, ocupacionals i educatives. Constitueix un dret humà bàsic en el món digital i promou la inclusió de totes les nacions” (Declaració d’Alexandria de novembre de 2005)