Recuperar la informació 2: Seleccionar per fiabilitat

L'objectiu d'aquest tema és continuar el recorregut per les destreses implicades en l'habilitat de recuperar informació. Concretament ens centraren en la segon destresa: “seleccionar informació per fiabilitat de les fonts”.

Seguint el model 3•3•3, en aquesta pràctica ens centrarem en els diferents indicadors d'aquesta destresa.

Determinar la fiabilitat d'una font d'informació

Per què l’alumnat aprengui a fer una seleccionar per fiabilitat, és a dir, sigui capaç de reflexionar davant de la informació recuperada al Web, el procés ha d'estar ben pautat i vol temps.

És important fer-ho al centre escolar sota supervisió del docent. El professorat ha de tenir molt clar que és poc productiu encomanar que l’alumnat cerqui lliurament informació a casa seva si no ha aprés a mirar (llegir) críticament la informació. Per arribar a assolir la competència informacional, sovint pot ser més important el camí que el resultat.

Així doncs, un cop hem fet la tria del documents més útils (rellevants i precisos) la llista inicial de resultats s'haurà escurçat però ens podem trobar que el nombre de documents útils sigui excessiu o repetitiu i l'alumnat tingui problemes per decidir la selecció final.

Per tant, serà necessari fer una segona avalució i sotmetre els documents recuperats a uns criteris de qualitat que ens facilitaran la decisió final.

Per al nivell de l’alumnat dels ensenyaments obligatoris en tindrem prou en aplicar dos criteris d’avaluació bàsics:

 • la confiabilitat de l'autoria
 • l’actualització dels documents

Valorar l'autoria de les fonts

La fiabilitat d’un document es mesura per la seva autoria. Es donen molts casos en els quals es recupera informació que no pot ser atribuïda a cap persona o institució ja que no ve signada. Per tant, el primer que cal cercar en el document que revisem és el seu autor/a.

Ara bé, a Internet qualsevol pot produir informació i el fet que la trobem signada és una garantia però no vol dir, necessàriament, que pugui considerar-se com una font vàlida. Per això és convenient escollir aquelles fonts que estiguin avalades amb prestigi o reconeixement.

Certament, valorar el prestigi d’un autora/a en una camp temàtic del que no tenim coneixement pot esdevenir impossible. És un criteri difícilment podrem exigir a l'alumnat de Primària tret, en alguna ocasió, del darrer curs.

A l'ESO, a partir de 1r o 2n nivell, podem començar a demanar a l'alumnat que valori la fiabilitat d'una autor/a aplicant criteris concrets. Per exemple:

El document o la pàgina conté dades addicionals sobre l'autor?

 • currículum
 • pertinença alguna organització fiable (universitat, centre de recerca…)
 • referències bibliogràfiques….

A primària, normalment treballarem amb necessitats d'informació genèriques que requereixen cerques senzilles. En aquest cas, per considerar que un document té una autoria fiable serà suficient constatar que estiguin inclosos dins de webs o portals públics o corporatius, com ara governs, ajuntaments, universitats, biblioteques, cambres de comerç, fundacions o associacions sectorials.

Evitarem els blocs o pàgines personals fins que no tinguem capacitat per verificar la fiabilitat de l’autor o autora (2n cicle d'ESO i Batxillerat).

Per seleccionar, entre diferents documents útils, aquells que són d'autoria fiable cal comprovar que s'acompleix un dels tres supòsits següents:

 1. Estan signats per una persona o persones (recomanats a partir de 2n d'ESO)
 2. Tenen suport d’una Institució Pública: govern, ajuntament, universitat, biblioteca…
 3. Tenen suport una Institució privada reconeguda: cambres de comerç, agrupacions sectorials, principals diaris, grans empreses…

Valorar l'actualització de les fonts

De la mateixa manera que a la Xarxa trobem moltes informacions que no vénen signades, en trobem moltes que, a més, no vénen datades.

La data de qualsevol document és imprescindible per conèixer el grau d'actualitat de les dades que ofereix.

El més aconsellable és prescindir del documents que no posseeixen data de publicació.

Ara bé, si un document no conté data però els trobem útil i poden fer una excepció en el cas de que la nostra necessitat sigui genèrica i l'actualització sigui un paràmetre poc rellevant. Llavors, podem acceptar documents sense data sempre, però, que la font sigui fiable (institucions públiques o privades).

Per seleccionar, entre diferents documents útils, aquells que són fiables quant a la seva actualització cal comprovar que s'acomplexi algun dels supòsits següents:

 1. Contenen la data de publicació del document.
 2. Formen part d’un document més ampli (monografia, revista…) que sí porta data de publicació


 • En general, prescindim dels documents que no tenen data d'edició o publicació (excepte si estan recolzats per Institucions).


Constatar fonts i fer la selecció final

Els nois i les noies que s'enfronten a una selecció final d'informació han de poder analitzar amb deteniment i sense preses si els recursos que troben estan dins dels paràmetres marcats. Si són o no contradictoris entre ells, si aporten alguna dada més de les que ja teníem o si la informació que contenen és repetitiva i cal descartar-la.

Recordem que en funció del tipus de cerca decidit inicialment (mòdul 2), s’hauran pautat un mínim i un màxim de documents a obtenir per extreure la informació necessària.

Per tant, ara ens cal fer la tria definitiva respectant aquest criteri. Així doncs, entre tot el material recopilat, caldrà revisar, comparar i reflexionar sobre la informació obtinguda tot valorant els possibles excessos o mancances.

Per a dur a terme la selecció final entre diferents documents útils, actualitzats i amb autoria fiable, cal dur a terme els procediments següents:


 • Comparar en més d’una font si la informació no es contradiu.
 • Detectar i eliminr la informació repetida.
 • Valorar si hi ha mancances i si es el cas determinar en quins aspectes del tema cal afinar millor.


Exemple El vol del mosquit tigre. Valorar la fiabilitat i fer la selecció final.


En el cas de l'exemple de referència, els alumnes hauran d'analitzar els documents que ja s'havien considerat útils i analitzar la seva fiabilitat. En mostrem un exemple orientatiu:Un cop s'ha valorat la fiabilitat, cada grup ja disposa del seu llistat de documents fiables per l'apartat 1. Pot passar que s'hagin obtingut més document dels pautats, com així succeeix a l'exemple de referència. Caldrà, doncs revisar els documents fiables i contrastar-los per descartar els que continguin informació repetida o menys a dient.

Si, tot així, s'obtinguessin més documents dels necessaris, caldrà reflexionar sobre quins es podrien prioritzar o si es fa una excepció.
Podeu ampliar informació consultant els documents següents:

Per pensar...

"Els usuaris incapaços de distingir el que és útil, creïble, interessant o important es veuran literalment sufocats." (Burbules i Callister, 2001)