Cercar informació. Aspectes previs

L'objectiu d'aquesta pràctica és introduir-nos en la capacitat 1 (també coneguda com primera fase) del model 3•3•3: Cercar informació.

La capacitat de cercar informació s’inicia en el moment que sorgeix una necessitat que cal resoldre documentalment i finalitza quan s'han recuperat els recursos més adients per resoldre-la.

En definitiva es tracta de guiar l'alumnat per a què sigui capaç de formular-se aquestes preguntes: Què cerco i per què? Com i on ho puc cercar? Per a què ho cerco? Quina eina/recurs m'anirà millor? Com gestionar el temps? Com ho emmagatzemo per a la seva posterior gestió? És una informació actual i fiable? He trobat el que buscava?


  • En aquest mòdul 2 ens situarem en la primera habilitat de la capacitat I: Plantejar una necessitat informació.

  • En els mòduls 3 i 4 és tractaran les dues habilitats restants: Localitzar i Recuperar informació


Dins la competència informacional, aquesta capacitat és la menys coneguda i poc sistematitzada als centres educatius. D'altra banda, és el procés cognitiu on la biblioteca escolar hi pot tenir més implicació. Per això, es destinen 3 mòduls específics per a explicar, detingudament, el seu tractament a l'aula.


Abans , però, de desenvolupar el tractament d'aquesta primera habilitat a l'aula, cal establir algunes qüestions prèvies sobre les diferents formes de plantejar una cerca a l’educació obligatòria i postobligatòria.

Diferents modalitats de cerca d'informació al Web

En primer lloc, cal aclarir que si bé és evident que una cerca s’ha de dur a terme amb suports i mitjans tant físics com virtuals, són en aquests darrers on s'observen més mancances dins dels ensenyaments actuals.

Per això, els mòduls que desenvolupen la capacitat de cerca que iniciem ara, es centraran en els entorns digitals i les fonts d’informació en línia.


Pel que fa als processos de cerca en fonts virtuals, bàsicament distingim les següents modalitats diferents:

  • Cerca guiada
  • Cerca lliure pautada
  • Cerca autònoma


La cerca guiada

Fa referència a activitats d'investigació on les fonts d’informació han estat filtrades prèviament, de manera que l’alumnat es pot adreçar directament a elles per seleccionar la informació que necessita.

La cerca guiada és útil per iniciar en cerques al Web amb alumnat inexpert. Ara bé, atès que es basen en explorar uns recursos pre-seleccionats on cal localitzar una informació concreta, també poden constituir una bona estratègia per a treballar la capacitat 2 del model 3·3·3: el tractament de la informació.

Exemples d’aquesta classe de cerca serien les webquest, caceres del tresor, geoquests, les TAF (treball amb fonts)…

La cerca lliure pautada

Fa referència a activitats d'investigació on les fonts d'informació del Web i l’estratègia de cerca no han estat acotades prèviament. L’alumnat s’adreça directament a les fonts seguint unes pautes clares i uns coneixements específics que l’ajuden a desenvolupar criteris de selecció propis.

La cerca lliure pautada és la que desenvoluparem al llarg d'aquesta formació, especialment als mòduls 2, 3 i 4.

La cerca lliure pautada és la més idònia per desenvolupar la competència informacional als ensenyaments obligatoris.

La cerca autònoma

És aquella cerca que pot dur a terme l’alumnat de manera eficaç i sense necessitat de pautes ni criteris previs perquè aquests ja han estat assolits. És adequada per començar a treballar a 4t d'ESO i caracteritzaria les cerques del Treball de Recerca de Batxillerat.Seqüenciació de les modalitats de cerca d'informació


Aquestes tres modalitats de cerca s’han de combinar de manera gradual al llarg de les diferents etapes educatives.L’alumnat que hagi recorregut el procés assenyalat a la imatge superior hauria de ser competent en dur a terme cerques lliures de manera autònoma a la fi dels ensenyaments obligatoris i posar-les plenament en pràctica en el treball de recerca de Batxillerat de manera que, si accedeix a l’ensenyament superior, tingui la base suficient per a desenvolupar cerques expertes.

Us recomanem revisar la graella del Model 3·3·3 que hem vist al mòdul 1 per anar-vos familiaritzant amb la capacitat de cercar informació.

La cerca lliure. Tipus

Dins la modalitat de cerca lliure, sigui pautada o no, podem distingir diferents tipus de cerca.


L’elecció d’un o altre tipus de cerca té a veure amb el seu abast.


En línies generals, i segons l’abast de la informació que es requereix, podem diferenciar tres tipus bàsics de cerca lliure:

  • Cerca lliure puntual
  • Cerca lliure senzilla
  • Cerca lliure complexa


L’abast d’una cerca és la combinació entre la quantitat i la qualitat de la informació que es requereix. És important que tant l’alumnat com el professorat prenguin consciència de la d'aquestes variables. És a dir, cal aprendre a reflexionar sobre si una necessitat d'informació és concreta, si es tracta d’una qüestió genèrica més àmplia o bé si requereix informació de caire més especialitzat.


A mida que les capacitats cognitives augmenten, les necessitats d'informació requeriran més quantitat d'informació i la consulta a fonts més especialitzades (monografies o webs de caràcter específic) o bé combinar diferents tipus de cerca. Així doncs, en funció dels requeriments de la tasca a resoldre, caldrà determinar amb l’alumnat el tipus de cerca més convenient. És important que l’alumnat entengui si s’enfronta a cerca senzilla o complexa, de curta, mitjana o llarga durada.Per pensar...

"Actualment hi ha molta infoxicació, es produeix una intoxicació informativa perquè hi ha molta informació contradictòria i dolenta. El professorat ha d'ensenyar mètodes per a aprendre a aprendre." (Monereo, 2008)