La competència informacional i la biblioteca escolar en el nou context educatiu

Presentació

En aquest mòdul veurem quina influència està tenint el desenvolupament de la tecnologia de la informació conjuntament amb la reformulació a nivell europeu de l'educació del s.XXI, en la redefinició del currículum i dels objectius a assolir pel nostre sistema educatiu.

Presentarem una definició del què és i com sorgeix el terme de la competència informacional i farem una primera anàlisi de quin és el paper de la biblioteca en aquesta nova situació.

Objectius

 • Reconèixer el marc social actual: la Societat de la Informació,i,la cultura que se'n desprèn: la cultura de la informació.
 • Conèixer el marc LOE i LEC en relació a la biblioteca escolar.
 • Entendre el concepte de competència informacional.
 • Familiaritzar-se amb el model 3·3.3 que aplicarem per sistematitzar la competència informacional als ensenyaments obligatoris.
 • Familiaritzar-se amb el concepte d'hipertext i lectura digital.
 • Reflexionar sobre les perspectives pedagògiques més adients per a desenvolupar la competència informacional.

Continguts

 • Evolució tecnològica i aparició de la Societat de la Informació. Cultura de la informació.
 • UNESCO. EEES. La LOE. La Llei d'Educació de Catalunya
 • La competència informacional i el model 3·3·3
 • Les competències bàsiques i la competència informacional
 • Definició de dades, informació, coneixement i saber. Trets principals de la informació a Internet
 • L'hipertext
 • Principals metodologies pedagògiques

Temes

 • Tema 1: Societat de la Informació, hipertext i lectura digital
 • Tema 2: Concepte de competència informacional
 • Tema 3: Marc legislatiu per a la biblioteca escolar i la competència informacional
 • Tema 4: Model de 3 fases per a la competència informacional
 • Tema 5: Perspectives pedagògiques que afavoreixen la competència informacional