Presentació

L’ePèrgam és l’aplicació de gestió de les biblioteques dels centres educatius que ofereix el Departament d'Ensenyament.

És una aplicació en línia i es caracteritza per:

 • Aprofitar els avantatges de la xarxa per fer la catalogació (accés a catàlegs col·lectius).
 • Permetre la consulta en línia dels catàlegs de les biblioteques dels centres docents.
 • Disposar de funcionalitats per incentivar l'ús de la biblioteca per part de la comunitat educativa (novetats, comentaris de llibres, guies de lectura…).
 • Facilitar el manteniment tècnic de les dades bibliogràfiques i d'usuaris.

Objectius

La finalitat d'aquest curs és donar els coneixements bàsics de catalogació i utilització de l’aplicació ePèrgam per a aquell professorat responsable de la catalogació i difusió de la informació de la biblioteca del centre educatiu.

Els objectius del curs són:

 • Introduir el concepte de biblioteca i donar una visió general del procés d'organització del seu fons documental.
 • Donar a conèixer el funcionament de l'aplicació ePèrgam per a la gestió de la biblioteca del centre educatiu.
 • Donar criteris per a la catalogació de documents.
 • Donar visibilitat a la biblioteca de centre, en concret amb l'entorn de consulta.

Continguts

La durada del curs és de 30 hores distribuïdes en: 6 hores per a cada mòdul, 4 hores per l'elaboració de la tasca final( Catalogació i difusió) i 2 hores per a la lectura i adquisició de conceptes del Mòdul 0.

Els mòduls són:

 • Mòdul 0: Introducció
 • Mòdul 1: L'anàlisi documental i la catalogació (I).
 • Mòdul 2: L'anàlisi documental i la catalogació (II).
 • Mòdul 3: Eines per a la gestió del catàleg i el préstec
 • Mòdul 4: La difusió i la sortida de la informació

Seguiment

Els cursos telemàtics es desenvolupen dins l'entorn web Odissea (Entorn virtual de formació del professorat), plataforma de comunicació que fa les funcions d'aula virtual. Per entrar dins d'aquest entorn es pot fer de dues maneres diferents: amb l'identificador XTEC o amb l'identificador de l'ATRI.

Cada mòdul conté continguts teòrics i tasques a realitzar. L'enviament dels exercicis i les consultes al formador/a es fa dins d'Odissea i per fer-ho, cal estar connectat a Internet.

El curs es fa via telemàtica. Es pot seguir des del lloc, horari i dia de la setmana que l'alumne/a decideixi. Cal, però, seguir el calendari previst per al lliurament dels exercicis de cada mòdul i de la tasca final, així com mantenir un contacte regular amb el formador o formadora, mitjançant el fòrum creat a cada mòdul de l'entorn Odissea.

El tutor o tutora resoldrà les dificultats que puguin sorgir en la resolució de les tasques de cada mòdul i orientarà en la realització de la tasca final de curs. És previst que el temps mitjà de resposta a les consultes de l'alumnat no superi els tres dies laborables, exceptuant els caps de setmana i els períodes de vacances escolars.

Els treballs lliurats amb antelació respecte a la data prevista al calendari, no seran corregits fins que comenci l'esmentat període.

El lliurament amb un retard excessiu dels treballs i la falta de resposta als missatges tramesos pel tutor/a poden causar la baixa del curs, així com la detecció de la no autoria de les tasques. La possible baixa serà anunciada per part del tutor o tutora a l'alumne. L'abandonament del curs durant un període de dos mòduls, també serà causa de baixa.

Un curs telemàtic es considera superat quan l'alumne ha realitzat satisfactòriament tots els mòduls del curs i la tasca final correctament acabada, seguint el calendari previst.

Requeriments tècnics

El curs no té requeriments tècnics específics més enllà de disposar de connexió a Internet, un navegador compatible i el programari d'ús més habitual.