Les estratègies de cerca

L'objectiu d'aquesta pràctica és aprofundir en les cerques avançades mitjançant la utilització del comodí (*) en les cerques per Signatura i CDU i l'ús dels operadors booleans [i=&&] i [o=||].

El comodí (*)

Recordeu que la cerca avançada afegeix a la cerca simple els camps ISBN, Signatura, Llengua, Format, CDU, Nivell, Col·lecció, Data, Estat i Resum.

La cerca en els camps CDU i Signatura, a diferència de la que es fa per altres camps, que pot ser truncada, SEMPRE és exacta. Hi ha però una opció per poder fer la cerca més flexible: utilitzar el comodí (*), que representa qualsevol tipus de caràcter.

Exemple de cerca amb ús del comodí (*) al camp CDU

Ara voleu fer una consulta pel camp CDU dels recursos de Ciències pures / Ciències naturals la CDU dels quals comenci per 5. Després voldreu concretar la consulta i només saber què teniu sobre Física.

Escriureu 5* al quadre de diàleg del camp CDU i clicareu a l'opció de menú Cerca.

El resultat de la cerca serà ampli, i els registres estaran ordenats alfabèticament segons el títol del recurs. Recordeu que clicant a cadascun dels títols s'accedeix al registre complet.

Si voleu acotar la cerca i saber quins llibres de física té la vostra biblioteca de prova, en el camp CDU escriureu 53* .

El resultat serà inferior. Clicant a cadascun dels títols s'accedeix al registre complet.

Els operadors booleans

Aquests operadors permeten enfocar la cerca vinculant termes de cerca i definint les relacions entre ells. Entre els operadors més comuns hi ha els booleans, que permeten localitzar aquells registres que contenen els termes coincidents en un o en tots els camps especificats. Els més destacats són:

  • AND i (&&)
  • OR o (||)

Tots els camps permeten la utilització dels esmentats operadors booleans.

Per obtenir el signe & heu de prémer alhora les tecles majúscula i 6. Entre paraula i paraula haureu de posar dos &&.

Per obtenir el signe | heu de prémer alhora les tecles Alt Gr i 1. Entre paraula i paraula també haureu de posar dos ||.

Exemple d'ús de l'operador AND i (&&)

Voleu saber quins recursos teniu a la biblioteca en el títol dels quals apareguin les paraules contes i món.

En aquest cas haureu d’utilitzar l'operador booleà i (&&). Per tant, en el camp Títol introduireu les dues paraules i l'operador booleà enmig:

  • Títol=contes&&món

Ara observeu que en el resultat us apareix un sol títol que conté els dos termes. Clicaríeu al títol i accediríeu al registre complet.

Exemple d'ús de l'operador OR o (||)

Ara voleu saber quins recursos teniu a la biblioteca en el títol dels quals apareguin les paraules contes o bé la paraula món.

En aquest cas haureu d’utilitzar l'operador booleà o (||). Per tant, en el camp Títol introduireu les dues paraules i l'operador booleà enmig.

Veureu que us apareixen els registres ordenats alfabèticament que contenen un sol terme de la cerca i també els dos alhora. Clicareu a cadascun dels títols i accedireu als registres complets.