Projecte final

Objectiu general

L'objectiu d'aquesta activitat és la implementació efectiva dels diferents conceptes presentats en els mòduls del curs a partir de la creació d'un supòsit pràctic on s'integrin de manera efectiva.

En aquesta activitat final s'haurà de dissenyar un projecte per implementar al centre i en què es dissenyin les diferents fases i activitats fent especial incidència als aspectes associats al tractament i gestió de la informació.

Les principals tasques a realitzar són:

 1. Selecció d'una metodologia específica pel desenvolupament del projecte i desenvolupament del tema a treballar.
 2. Redacció dels objectius principals del projecte i contextualització de la proposta (matèria, tema, supòsit pràctic o teòric…).
 3. Concreció de la proposta: requeriments materials (dispositius digitals, espais, materials…) i seqüenciació de les activitats.
 4. Concreció dels objectius en activitats i materials a desenvolupar.
 5. Redacció de les eines i instruments d'avaluació.

Producte final

El producte final serà la redacció d'un projecte a partir d'una de les propostes metodològiques presentades amb una atenció especials als processos de selecció, anàlisi i tractament de la informació a partir de les estratègies presentades a l'aula.

Especificacions del document

En aquest projecte hauran d'aparèixer els següents elements:

 • Tema/àrea principal de treball del projecte.
 • Descripció i justificació de la metodologia emprada.
 • Hauran de redactar-se un mínim de 3 objectius generals del projecte.
 • Desenvolupament de les activitats a realitzar durant el projecte. Les activitats s'hauran de descriure indicant com es desenvoluparà l'activitat, la vinculació amb els objectius generals, les eines a utilitzar, etc.
 • S'hauran d'establir quins són els criteris d'avaluació pels diferents objectius així com les eines bàsiques d'avaluació.
 • S'haurà d'especificar quin és el paper de la biblioteca del centre i quines accions desenvolupa per donar suport al desenvolupament del projecte.
 • L'extensió màxima del document serà de 10 pàgines (sense incloure portada, sumari i bibliografia).