El procés de recerca i investigació

Presentació


Abans de realitzar qualsevol recerca és necessari establir uns paràmetres indicant com es vol dur a terme aquesta investigació. En aquest mòdul es treballaran, de manera específica, els aspectes tècnics vinculats a la recerca documental i els processos associats a la gestió de la informació.

Es farà una incidència especial en aquests processos en l’àmbit digital i en la necessitat de desenvolupar un criteri específic de selecció i validació d’aquesta informació.

Objectius

  • Reflexionar sobre el procés de recerca i investigació, les seves fases i els enfocaments metodològics que l'afavoreixen.
  • Conèixer el tractament que es fa dels procediments de selecció i gestió de la informació en els currículums dels ensenyaments obligatoris.
  • Descobrir l’existència de diferents models de gestió de la informació.
  • Diferenciar les estratègies utilitzades per a la lectura en paper i en pantalla lligades a la investigació.
  • Aprofundir en la fase de cerca i recuperació de la informació.

Temes

  • Tema 1: Metodologia, un aspecte clau.
  • Tema 2: Models de gestió de la informació.
  • Tema 3: Cerca i recuperació de la informació (I).
  • Tema 4: Cerca i recuperació de la informació (II).