Presentació

L'impacte de la tecnologia dins de la societat i, especialment, en el sector educatiu, ha generat la necessitat de desenvolupar competències i destreses que ajudin a l'alumnat a moure's de manera autònoma i àgil en un entorn divers i canviant.

La finalitat d'aquest curs és conèixer en profunditat quines són les característiques principals de la realitat informacional que vivim, la necessitat de generar uns criteris de cerca, selecció i tractament de la informació ferms que facin que la gestió dels materials i recursos posteriors sigui diligent i àgil.

No podem oblidar que aquests aspectes tècnics han d'anar associats a una finalitat didàctica, pel que es fa necessari conèixer metodologies i propostes didàctiques que afavoreixin la seva integració.

Objectius

 • Conèixer el concepte d’alfabetització informacional i mediàtica, la seva relació amb la competència digital i les subcompetències vinculades al tractament de la informació.
 • Conèixer el marc actual de la societat de la informació.
 • Reconèixer la necessitat de desenvolupar estratègies de gestió de la informació en un món inundat de dades.
 • Mostrar les característiques principals del nou paradigma social, educatiu i cultural basat en la tecnologia i l’accés a la informació.
 • Comprendre el concepte de competència digital associada al tractament i gestió de la informació.
 • Detectar necessitats informatives i gestionar correctament el desenvolupament de les estratègies de cerca específiques.
 • Conèixer els aspectes bàsics vinculats a la normativa legal de gestió de la propietat intel·lectual.
 • Conèixer les possibilitats de formació de la biblioteca escolar en els àmbits de les competències informacional, mediàtica i digital.

Continguts

Els mòduls que conformen aquest curs són:

 • Mòdul 1: La biblioteca escolar en la societat de la informació.
 • Mòdul 2: El procés de recerca i investigació.
 • Mòdul 3: Tractament de la informació i comunicació del coneixement.
 • Mòdul 4: La biblioteca escolar com a espai de formació.

Projecte final

Redacció d’un projecte final on, a partir de les metodologies presentades, s’integrin i apliquin les estratègies de selecció, anàlisi i tractament de la informació exposades en els diferents mòduls treballats.

En aquest projecte es partirà d’un supòsit pràctic que requerirà de la investigació i l’anàlisi per tal de resoldre’l.

Requisits tècnics

El curs no té requisits tècnics específics més enllà de disposar de connexió a Internet, un navegador compatible i el programari d'ús més habitual.

És convenient disposar d'un dispositiu mòbil, preferiblement tauleta digital, amb connexió wifi i que permeti la descàrrega i instal·lació d'aplicacions.

Seguiment del curs

La durada del curs és de 30 hores. Cada mòdul conté unes activitats pràctiques i uns exercicis que s'han de compartir a l'apartat "tasques" de cada mòdul (Odissea) i són avaluables. Les tasques que es proposen, així com el projecte final, estan pensats per a la transferència al centre.

Els cursos telemàtics es desenvolupen dins l'entorn web Odissea (Entorn virtual de formació del professorat), plataforma de comunicació que fa les funcions d'aula virtual. Es pot entrar dins d'aquest entorn de dues maneres diferents: amb l'identificador XTEC o amb l'identificador de l'ATRI.

Cada mòdul conté continguts teòrics i tasques a realitzar. L'enviament dels exercicis i les consultes al formador/a es fan dins d'Odissea i cal estar connectat a Internet.

El curs es fa via telemàtica. Es pot seguir des del lloc, horari i dia de la setmana que l'alumne/a decideixi. Cal, però, seguir el calendari previst per al lliurament dels exercicis de cada mòdul i del projecte final, així com mantenir un contacte regular amb el formador o formadora, mitjançant el fòrum creat a cada mòdul de l'entorn Odissea. El tutor o tutora resoldrà les dificultats que puguin sorgir en la resolució de les tasques de cada mòdul i orientarà en la realització del projecte final de curs. És previst que el temps mitjà de resposta a les consultes de l'alumnat no superi els tres dies laborables, exceptuant els caps de setmana i els períodes de vacances escolars.

Els treballs lliurats amb antelació respecte a la data prevista al calendari, no seran corregits fins que comenci l'esmentat període.

El lliurament amb un retard excessiu dels treballs i la falta de resposta als missatges tramesos pel tutor/a poden causar la baixa del curs, així com la detecció de la no autoria de les tasques. La possible baixa serà anunciada per part del tutor o tutora a l'alumne. L'abandonament del curs durant un període de dos mòduls també serà causa de baixa.

Un curs telemàtic es considera superat quan l'alumne ha realitzat satisfactòriament tots els mòduls del curs i la tasca final correctament acabada, seguint el calendari previst.