Llistes configurables


Per accedir a les llistes configurables d'alumnes cal:

 • Accediu al menú Gestió > Alumnes > Dades dels alumnes

 • Cliqueu al botó Imprimeix de la part inferior de la pàgina per accedir a la relació de llistes disponibles • Cerqueu l'opció "9 - Llistat configurable" i cliqueu a la impressora de la filera la qual cosa us mostrarà les categories disponibles actualment de llistes d'aquest tipus:Existeixen tres categories de llistes configurables:

 1. Llistat configurables d'alumnes (versió ampliada): en aquesta categoria podreu trobar camps relacionats amb les dades dels alumnes, tant les dades personals com les dels responsables.
 2. Llistat configurable per matrícula: en aquesta categoria hi trobareu les dades que fan referència a la matrícula actual de l'alumne, com ara el pla d'estudis i nivell en què es troba matriculat, l'opció de religió que cursa, l'idioma estranger, … entre altres.
 3. Llistat configurable amb dades addicionals: en aquesta categoria hi trobareu les dades referents a les necessitats educatives dels alumnes.

  ATENCIÓ: Les dades dels alumnes, especialment les que corresponen a la categoria de dades addicionals, són d'alta sensibilitat, per tant, cal ser molt curós amb les llistes que s'imprimeixin.


  Per a cada categoria s'ofereixen tres accions possibles:

 • Generar directament un "Llistat configurable".
  Permet definir les condicions de filtre i els camps de dades per generar el llistat o arxiu de dades.
 • Crear un model de "Llistat configurable"
  Permet crear i guardar models de llistats o arxius de dades per la seva utilització posterior
 • Utilitzar un model de "Llistat configurable" creats pel centre
  Permet utilitzar i modificar un model de llistat creat pel centre
 • Premeu la icona que correspongui al tipus de dada i opció de treball que considereu més adient al llistat que voleu generar


Pantalla de filtratgeAl prémer la icona el programa mostra la pantalla de filtratge d'alumnes:

Elaboració de llistes configurables
Pantalla de filtratge


No és necessari determinar totes les opcions, s'han de fer servir les que es necessitin segons el resultat que es vol obtenir.

La primera opció ( 1) de selecció mostra dos xecs:

 • Llistar alumnes donats d'alta, és a dir els alumnes matriculats actualment en el centre.
 • Llistar alumnes donats de baixa, que correspon als alumnes que han causat baixa en el curs actual.Es pot seleccionar una opció, l'altre o les dues simultàniament.

La segona opció (2) permet seleccionar:

 • El curs escolar, per defecte, es mostra activat el curs vigent, però l'usuari pot triar l'anterior o el següent quan ja es troba en preparació. A la categoria de Matrícula només està disponible el curs actual.
 • Etapa, facilita el filtratge dels alumnes de l'etapa d'educació infantil i/o de l'educació primària.
 • Subetapa, cal indicar novament l'etapa, ja que aquestes no tenen subetapes.
 • Curs, permet filtrar els alumnes d'un nivell determinat de l'etapa seleccionada.


Si no fem cap selecció en aquest apartat obtindrem una llista alfabètica de tots els alumnes matriculats al centre.
Si, a més a més, especifiquem un curs, obtindrem la relació dels alumnes del nivell escollit.

La tercera opció (3) permet seleccionar:

 • Grups classe: Permet filtrar els alumnes d'un o més grups classe concrets.
 • Grups d'activitat: Permet filtrar els alumnes d'un o més grups d'activitat concrets.
 • Grups complementaris: Permet filtrar els alumnes d'un o més grups complementaris concret.Al costat de cada contenidor de grups (classe, d'activitat o complementaris) hi ha un xec "Canvi de grup, canvi de full". Si aquest xec està marcat el filtratge es comporta de la següent manera: si hem seleccionat diversos grups, obtindrem una llista en un full per a cada grup, mentre que si no el marquem, farà una única llista amb tots els alumnes dels grups seleccionats.

Si seleccioneu un grup, ja sigui classe, d'activitat o complementari, obtindrem la llista dels alumnes del grup.

Cal observar que, quan s'accedeix a aquesta pantalla, els grups classe, d'activitat i complementaris que el centre hagi creat, es visualitzen als contenidors corresponents, de manera que, per obtenir la llista d'alumnes d'un grup concret, no és necessari aplicar els filtres precedents; és a dir, clicant directament sobre el grup escollit es realitza directament el filtratge dels alumnes d'aquell grup.

Es poden filtrar simultàniament els alumnes de diversos grups. Per a fer-ho cal mantenir premuda la tecla Control o la tecla Shift alhora que es van clicant amb el ratolí els diferents grups:

 • Amb la tecla Shift es selecciona un conjunt seguit de grups.
 • Amb la tecla Control es selecciona un conjunt no seguit de grups.

S'obtindran tantes llistes com grups s'hagin seleccionat.
En qualsevol cas, cal acabar el filtratge clicant al botó Filtra.Aspectes generals de la llistaPer crear la llista configurable desitjada cal determinar tots els paràmetres que es necessiten.

Gestió > Alumnes > Dades dels alumnes >… > Llistat configurable
Llistat configurable1. Definir l'orientació de la pàgina, que pot ser plantada o apaïsada.

2. Determinar si es volen afegir columnes en blanc. Aquesta funcionalitat permet dues opcions:

 • Afegir un nombre determinat de columnes a la dreta dels camps seleccionats
 • Afegir tantes columnes com sigui possible, d'una amplada determinada.

3. Establir el format de sortida del llistat, pdf o csv

4. Posar un títol a la llista, aquest nom es mostra quan s'imprimeixi

Camps seleccionables de la llista

El primer camp (columna) de la llista és el camp Nom que conté el nom i cognoms dels alumnes. Aquest camp està inclòs per defecte i no es pot treure.

Gestió > Alumnes > Dades dels alumnes >… > Llistat configurable
Llistat configurableA continuació es mostra la relació de camps disponibles per a poder incloure'ls en el llistat.
Els camps disponibles es mostren ordenats seguint l'estructura de la fitxa de l'alumne, és a dir, dades de l'alumne, dades dels responsables, …

Gestió > Alumnes > Dades dels alumnes >… > Llistat configurable
Llistat configurableCada filera inclou el nom del camp, el valor o contingut i la longitud que té, a més a més de la icona , que selecciona el camp i l'inclou a la relació de camps del llistat.
Un cop els camps estan seleccionats per incloure al llistat, a la columna Accions es mostren unes icones que ens permeten realitzar diverses actuacions:

Gestió > Alumnes > Dades dels alumnes >… > Llistat configurable
Llistat configurable > Camps


 • Desplaça el camp un nivell superior
 • Desplaça el camp un nivell inferior
 • Elimina el camp de la selecció de camps del llistat

Sota de l'apartat Camps del llistat es mostra la informació de l'espai disponible en el llistat per a poder-hi inserir camps:

Gestió > Alumnes > Dades dels alumnes >… > Llistat configurable
Llistat configurableGestió > Alumnes > Dades dels alumnes >… > Llistat configurable
Llistat configurableSi s'intenta inserir un camp la longitud del qual supera la longitud disponible, el programa informa d'aquesta circumstància:

Gestió > Alumnes > Dades dels alumnes >… > Llistat configurable
Llistat configurableAfegir columnes en blanc


També es pot determinar que el llistat contingui una o més columnes en blanc a continuació dels camps seleccionats.

Gestió > Alumnes > Dades dels alumnes >… > Llistat configurable
Llistat configurable > Afegir columnes en blancLa primera opció (1) ofereix la possibilitat d'inserir un nombre determinat de columnes en blanc. En aquest cas les columnes tindran l'amplada que correspongui per ocupar tota l'amplada disponible del full.

La segona opció (2) ofereix la possibilitat d'inserir columnes d'una amplada determinada. En aquest cas es crearà el nombre de columnes que correspongui per ocupar tota l'amplada disponible del full.

En qualsevol de les dues opcions, sempre que l'amplada de cada columna sigui superior a 3, es crearan tants camps "capçalera" com columnes s'insereixen.
L'objecte d'aquest camps és que l'usuari pugui introduir el text de la capçalera de cadascun d'ells.

Determinar el format de sortida


Un cop definides totes les opcions del llistat que volem obtenir, l'aplicació ofereix dos possibles formats: document pdf, que és difícilment modificable, o en format csv que podrem manipular amb el programa Calc de l'OpenOffice o amb l'Excel de l'Office.

Aquestes opcions s'han de determinar a l'apartat Format de sortida.

Gestió > Alumnes > Dades dels alumnes >… > Llistat configurable
Llistat configurable > SortidaImprimir el llistatPer acabar s'ha de prémer el botó Imprimir
En qualsevol dels dos formats de sortida podreu triar entre Obrir el fitxer en el programa seleccionat o Desar-lo a disc.
Si el format de sortida escollit és CSV es pot obrir amb l'Excel o el SCalc.
En aquest cas cal realitzar algunes actuacions prèvies.

Si s'escull SCalc


Abans d'obrir-se el fitxer es mostrarà la pantalla per indicar les opcions d'importació de text. Marcar les opcions com es senyalen a la imatge següent:

Gestió > Alumnes > Dades dels alumnes >… > Llistat configurable
Llistat configurable > SortidaGestió > Alumnes > Dades dels alumnes >… > Llistat configurable
Llistat configurable > SortidaSi ho voleu podeu guardar el fitxer resultant, amb el mateix format d'origen: csv

Gestió > Alumnes > Dades dels alumnes >… > Llistat configurable
Llistat configurable > SortidaConfirmeu l'acció clicant a Yes en la darrera finestra, prèvia a guardar el fitxer.

Gestió > Alumnes > Dades dels alumnes >… > Llistat configurable
Llistat configurable > Sortida


Si s'escull Excel


S'obrirà automàticament el fitxer a Excel, però observareu que tota la informació es troba acumulada a la primera columna.

Gestió > Alumnes > Dades dels alumnes >… > Llistat configurable
Llistat configurable > SortidaPer organitzar la informació en columnes cal seguir els següents passos:

 • Seleccionar la columna A clicant-la des de la filera gris on és la AGestió > Alumnes > Dades dels alumnes >… > Llistat configurable
Llistat configurable > Sortida


 • Accedir al menú Datos > texto en columnas i seguir la seqüència:Gestió > Alumnes > Dades dels alumnes >… > Llistat configurable
Llistat configurable > SortidaMarcar l'opció Delimitados i clicar al botó Siguiente

Gestió > Alumnes > Dades dels alumnes >… > Llistat configurable
Llistat configurable > SortidaMarcar Coma i clicar al botó Siguiente

Gestió > Alumnes > Dades dels alumnes >… > Llistat configurable
Llistat configurable > SortidaClicar al botó Finalizar

Gestió > Alumnes > Dades dels alumnes >… > Llistat configurable
Llistat configurable > SortidaEs mostrarà la informació correctament organitzada en columnes.