Grups: Accés
L'accés a la gestió dels grups està limitada al personal PAS del centre i a l'Equip directiu


 • Per accedir a la gestió dels grups o crear-ne de nous, heu d'activar el menú Gestió > El curs > GrupsGestió>El curs>Grups
Relació de grups del curs escolar • El programa mostrarà la taula de grups del centre.
 • Per Crear un nou grup - Premeu el botóBotó nouGestió>El curs>Grups
Relació de grups
Relació de grups del curs escolar • Per Consultar / gestionar les dades del grup - Premeu la icona Icone Fes del grup.
 • Per crear en el proper curs els mateixos grups que en el curs actual heu de prémer el botó .1)Creació d'un nou grup
Al prémer el botó [Nou] el programa mostra un formulari per entrar les dades del grup:

 • S'ha d'entrar el nom, seleccionar l'etapa, i en funció d'aquesta, seleccionar el nivell, la sub etapa, el règim, el torn… en aquesta pantalla es pot també seleccionar el tutors del grup. Observeu que el programa assigna automàticament el codi del grup. 2)
 • El nom del grup, i el tutor assignat, són dades que es podran modificar en qualsevol moment, l'etapa, sub etapa i nivell no es poden canviar.


Gestió>El curs>Grups - [Nou]
Nou grup
Creació d'un nou grup • Per enregistrar les dades i accedir a la gestió de la resta de dades del grup s'ha de prèmer el [Desa].
Gestió del grup: Resum

A la pantalla Resum de les dades d'un grup si accedeix:

 • Després d'haver entrat les dades bàsiques de creació d'un nou grup i prémer el botó [Desa]
 • Després de prémer la icona Icona de selecció d'un grup d'un dels grups del centre a la pantalla Gestió | El curs | GrupsGestió>El curs>Grups [Nou] - [Desa]
Gestió>El curs>Grups Icona de selecció d'un grup
Pantalla resum de les dades d'un grup
Pantalla Resum de les dades del grupEn aquesta pantalla resum, podeu veure, i si és el cas entrar o canviar el tutor assignat al grup, entrar observacions internes (les observacions queden entregistrades però no es visualitzen en altres pantalles ni llistats).

Observeu que a la pantalla de Gestió del grup Classe i d'activitat hi ha cinc seccions de dades: Resum, Alumnes, Continguts, Professors, i Gestió de la docència, mentre que en el cas dels grups complementaris sols hi ha tres seccions: Resum, Alumnes i ProfessorsGestió del grup: Alumnes

A la pantalla Alumnes de les dades d'un grup si accedeix:

 • Després d'haver entrat les dades bàsiques de creació d'un nou grup i prémer el botó [Desa] i haver seleccionat la secció Alumnes
 • Després de prémer la icona Icona de selecció d'un grup d'un dels grups del centre a la pantalla Gestió | El curs | Grups i haver seleccionat la secció AlumnesGestió>El curs>Grups [Nou] - [Desa] - oAlumnes
Gestió>El curs>Grups Icona de selecció d'un grup - oAlumnes
Pantalla alumnes del grup
Pantalla Alumnes del grupEn aquesta pantalla Alumnes podeu fer la gestió dels alumnes del centre.

 • Grups classe hi podeu assignar sols els alumnes del mateix pla d'estudis , subtetapa, nivell i torn (en el cas dels CF no es controla el nivell).
 • Grups d'activitat hi podeu assignar sols els alumnes del mateix pla d'estudis.
 • Grups complementaris hi podeu assignar tots els alumnes del centre.Observeu que hi ha dues caixes: Alumnes assignats i Alumnes sense assignar

Assignar alumnes al grup


Per passar els alumnes de la caixa Alumnes sense assignar a la caixa Alumnes assignats, es pot:

 • Passar uns alumnes determinats. Cal seleccionar els alumnes amb el ratolí i prèmer Passar de dreta a esquerra.
 • Passar tots els alumnes. Cal prémer la icona Passar a l'esquerra tots.
 • Filtrar els alumnes per les opcions de Religió, Idioma.. Heu de selecionar l'opció de Religió / Idioma en els desplegables que hi ha a la dreta de la pantalla i prémer el botó [Filtra], al fer-ho a la caixa d'alumnes disponibles es mostraran els alumnes filtrats. Llavors podeu Passar a l'esquerra tots passar a tots els alumnes filtrats o Passar de dreta a esquerra sols els que considereu.


Des-assignar alumnes al grup


Per passar els alumnes de la caixa Alumnes assignats a la caixa Alumnes sense assignar, es pot:

 • Passar uns alumnes determinats. Cal seleccionar els alumnes amb el ratolí i prèmer Passar d'esquerra a dreta.
 • Passar tots els alumnes. Cal prémer la icona Passar a la dreta tots.


Atenció! Si s'intenta desassignar un alumne que tingui qualificacions a les avaluacions del curs actual, el programa mostrà un avís de que al des-assignarlo es perdran les notes. Si es confirma que es vol des-assignar l'alumne, l'alumne perdrà les qualificacions del curs que no s'hagin passat a l'HDQ3) i deixarà d'estar assignat al grup.

A la fitxa de l'alumne, a la secció Matrícula, la icona Canviar de grup classe permet canviar l'alumne a un altre grup amb les avaluacions creades sense perdre les qualificacions dels curs.

Desar les dades


Al prémer el botó Botó Desa. El programa enregistra les dades i tanca la pantalla de gestió de les dades del grup (Retorna a la pantalla de Grups)
Al prémer el botó Botó Desa i continua. El programa enregistra les dades, però manté la pàgina de gestió del grup.Gestió del grup: Continguts


A la pantalla Continguts de la gestió d'un grup si accedeix:

 • Després d'haver entrat les dades bàsiques de creació d'un nou grup i prémer el botó [Desa] i haver seleccionat la secció Continguts
 • Després de prémer la icona Icona de selecció d'un grup d'un dels grups del centre a la pantalla Gestió>El curs>Grups i haver seleccionat la secció ContingutsGestió>El curs>Grups [Nou] - [Desa] - oContinguts
Gestió>El curs>Grups Icona de selecció d'un grup - oContinguts
Pantalla alumnes del grup
Pantalla Alumnes del grupEn aquesta pantalla Continguts hi ha dues caixes Continguts assignats Continguts sense assignar.
Observeu que a la pantalla Continguts sense assignar si els alumnes del grup tenen el currículum creat 4) es mostra una línia que separa els continguts.
A sobre de la línia hi ha els continguts que tenen assignats al currículum els alumnes del grup i a la part inferior hi ha la resta de continguts.

Assignar continguts al grup


Per passar els continguts de la caixa Continguts sense assignar a la caixa Continguts assignats, es pot:

 • Passar uns continguts determinats. Cal seleccionar els continguts amb el ratolí i prèmer Passar de dreta a esquerra.
 • Passar tots els continguts. Cal prémer la icona Passar a l'esquerra tots.


Des-assignar continguts al grup


Per passar els continguts de la caixa Continguts assignats a la caixa Continguts sense assignar, es pot:

 • Passar uns continguts determinats. Cal seleccionar els continguts amb el ratolí i prèmer Passar d'esquerra a dreta.
 • Passar tots els continguts. Cal prémer la icona Passar a la dreta tots.


Desar les dades


Al prémer el botó Botó Desa. El programa enregistra les dades i tanca la pantalla de gestió de les dades del grup (Retorna a la pantalla de Grups)
Al prémer el botó Botó Desa i continua. El programa enregistra les dades, però manté la pàgina de gestió del grup.
Gestió del grup: Professors

A la pantalla Professors de les dades d'un grup si accedeix:

 • Després d'haver entrat les dades bàsiques de creació d'un nou grup i prémer el botó [Desa] i haver seleccionat la secció Professors
 • Després de prémer la icona Icona de selecció d'un grup d'un dels grups del centre a la pantalla Gestió>El curs>Grups i haver seleccionat la secció ProfessorsGestió>El curs>Grups [Nou] - [Desa] - oProfessors
Gestió>El curs>Grups Icona de selecció d'un grup - oProfessors
Pantalla professors del grup
Pantalla Professors del grup


Observeu que hi ha dues caixes: Professors assignats i Professors sense assignar

Assignar professors al grup


Per passar els professors de la caixa Profesors sense assignar a la caixa Professors assignats, es pot:

 • Passar uns professors determinats. Cal seleccionar els professors amb el ratolí i prèmer Passar de dreta a esquerra.
 • Passar tots els professors. Cal prémer la icona Passar a l'esquerra tots.


Els professors assignats al grup tindran accés al grup per poder avaluar els alumnes del grup i fer llistes…

Des-assignar professors al grup


Per passar els professors de la caixa Professors assignats a la caixa Professors sense assignar, es pot:

 • Passar uns professors determinats. Cal seleccionar els alumnes amb el ratolí i prèmer Passar d'esquerra a dreta.
 • Passar tots els alumnes. Cal prémer la icona Passar a la dreta tots.


Desar les dades


Al prémer el botó Botó Desa. El programa enregistra les dades i tanca la pantalla de gestió de les dades del grup (Retorna a la pantalla de Grups)
Al prémer el botó Botó Desa i continua. El programa enregistra les dades, però manté la pàgina de gestió del grup.Gestió del grup: Gestió de la docència

A la secció Docència d'un grup si pot accedir:

 • Després d'haver entrat les dades bàsiques de creació d'un nou grup, haver seleccionat els continguts i haver seleccionat els professors i haver seleccionat la secció DocènciaGestió>El curs>Grups Icona de selecció d'un grup - o docència
Pantalla Docència del grup

Observeu que hi ha tres caixes Professors assignats, Continguts assignats i Continguts sense assignar

A les caixes Professors assignats i Continguts sense assignar hi ha els professors i continguts que heu assignat al grup. En aquesta pantalla heu de concretar per cada professor el contingut o els continguts que imparteix.

Per fer-ho: Heu de seleccionar amb el ratoli a un dels professors del grup, a continuació seleccionar el contingut que imparteix i passar aquest contingut a la caixa de continguts assignats prement la icona A cada professor s'han d'assignat tots els contiguts que hi imparteix.

Si hi ha un contingut que l'imparteixen dos professors, s'ha d'assgnar als dos professors.

Deprés de fer l'assignació dels continguts als professors del grup, per a que les dades quedin enregistrades heu de desar (no es necessari de fer-ho per cada professor)

Desar les dades


Al prémer el botó Botó Desa. El programa enregistra les dades i tanca la pantalla de gestió de les dades del grup (Retorna a la pantalla de Grups)
Al prémer el botó Botó Desa i continua. El programa enregistra les dades, però manté la pàgina de gestió del grup.

1) Per poder utilitzar la funció de rèplica de grups, el programa ha d'estar preperarat amb les dades del proper curs
2) El codi del grup està format pel Pla d'estudis, el Nivell i una lletra (A, B, C..)
3) Les qualificacions de les avaluacions finals es passen Les dades es passen a l'HDQ o Històric de qualificacions al passar l'avaluació a l'estat d'acta signada, les qualificacions de les parcials no es passen i es perden si l'alumne es treu del grup
4) Després de fer la matrícula sols tenen el currículum crat els alumnes de Batxillerat, CF LOE i dels cursos d'accés a cicle formatius (AAAA), per la resta de plans d'estudis el currículum es genera desde la pantalla Gestió>Alumnes>Gestió del currículum