Grups




Els grups d'alumnes a SAGA, són entitats que identifiquen / relacionen en un curs escolar, a un conjunt d'alumnes que comparteixen docència o una activitat amb els professors que hi fan classe o són responsables de l'activitat.

A SAGA, hi ha diferents tipus de grups:





Grups classe



Un Grup classe (tutoria), és una unitat d'organització formada pel conjunt d'alumnes que comparteixen un tutor i un el pla d'estudis.


 • Tots els alumnes, per cada matrícula del curs, han d'estar inscrits en un grup classe, i sols en un grup classe.
 • El programa articula l'avaluació dels alumnes amb els grups classe.


El Grup classe estableix el lligam entre els alumnes, els continguts avaluables, els professors i les qualificacions del curs.


 • Les qualificacions del curs estan lligades al grup classe (Per això que si un alumne deixa d'estar assignat a un grup classe, perd les qualificacions.)
 • El programa utilitza la informació del grup per facilitar l'entrada de qualificacions del grup, per la confecció de les actes…




Grups d'activitat


Un Grup d'activitat és una unitat d'organització formada per un conjunt d'alumnes d'un mateix pla d'estudis i d'un o més grups classe que comparteixen la docencia d'alguns continguts.


 • Un alumne, pot estar inscrit o no, un o més d'un, grup d'activitat.
 • Els grups d'activiat poden facilitar la gestió de l'entrada de qualificacions de matèries optatives o modalitat, en la gestió de subgrups pel desdoblaments de matèries…


Un Grup d'activitat pot relacionar els alumnes, els professors i els continguts avaluables, i facilitar l'entrada de qualificacions 2)


 • L'assignació o desassignació d'un alumne a un grup d'activitat no modifica les qualificacions de l'alumne.
 • El grup classe facilita l'accés a l'avaluacò d'uns determinats alumnes de les matèries relaciones en el grup d'activitat



Grups complementaris


Un grup complementari és una unitat d'organització formada per un conjunt d'alumnes d'un o més grups classe que tenen una relació o comparteixen/participen en alguna activitat.



 • Un alumne pot estar assignat o no, a un, o més d'un grup complementari.
 • Els grups complementaris poden facilitar: la identificació dels alumnes, fer llistes dels alumnes que participen en alguna activitat o que fan alguna sortida…
 • L'assignació dels alumnes als grups complemetaris no està condicionada pel pla d'estudis, si poden assignar tots els alumnes del centre.
 • En els grups complementàris no es pot gestionar l'avaluació.






Grups autoritzats



Els grups autoritzats són els grups que el centre té registrats a les taules del Departament i que indiquen els plans d'estudis i nivells (i si es el cas, torns o règims) pels quals el centre pot fer matrícula.



 • Per poder fer la matricula a un pla d'estudis i nivell, cal que el centre tingui el grup autoritzat pel curs escolar al que es vol fer la matrícula.
 • El nombre de grups autoritzats, no condicionen a SAGA el nombre de matricules, ni de grups classe.






Grups PM - Programa intensiu de millora



Els grups PM - Programa intensiu de millora són grups organitzatius que serveixen per poder identificar els alumnes que segueixen un programa intensiu de millora, així com també els professors que intervenen.



 • En els grups PM sols es poden assignar alumnes que tinguin una MAD del tipus PM
 • Un alumne pot estar assignat a més d'un grup PM
 • En els grups PM s'han d'assignar els professors que intervenen en el grup
 • En la secció de docència del grup PM s'ha de relacionar cada professor amb l'àmbit que treballa amb el grup.



1) Aquest tipus de grup està previst sols en els centres que fan ESO
2) Tot i que les qualificacions es poden entrar en el grup d'activitat, les actes d'avaluació que les recolliran són les del grup classe.