Qué és la "Planificació del curs"La "Planificació del curs" és una funció que té el programa per establir a l'inici del curs escolar opcions que, per cada pla d'estudis, el centre pot ofertar i que condicionen la gestió del curs i especialment la matrícula dels alumnes.

Com són:

  • Les opcions de religió i de segona llengua estrangera a educació infantil, primària i ESO.
  • Les matèries optatives específiques de 4t d'ESO.
  • Els currículums de centre per els alumnes de batxillerat.
  • Les edicions dels ensenyaments d'adults.
  • Els projectes de formació professional en alternaça simple o dual en els CF.L'Equip directiu del centre, abans de començar el nou curs, i en funcio de les necessitats i caràcteréistiques del centre, ha de concretar quina serà l'oferta del centre.