Sessions d'avaluacióEl programa organitza l'avaluació dels grups dels alumnes en sessions d'avaluació.

Segons el pla d'estudis s'han determinat en el programa el tipus i el número de sessions d'avaluació.

Així per exemple:

  • A EINF i a EPRI en el programa es poden definir dos o tres sessions d'avaluació parcial i hi ha a més 1 sessió d'avaluació final de cicle (d'EPRI) a 2n, 4t i a 6è.
  • A ESO hi poden haver avaluació inicial i dos, tres, quatre o sis sessions d'avaluació parcial, una avaluació final ordinària i una de final extraordinària.
  • A Batxillerat les avaluacions parcials (tres) es fan en una aplicació de contingència al marge del programa 1) a SAGA s'ha de fer l'avaluació Final i l'Extarodinària.
  • En els cursos d'accés als CF hi ha tres sessions d'avaluació parcial, una avaluació final ordinària i una de final extraordinària.
  • En els CF LOE, totes les avaluacions són finals i en el programa per cada grup i curs es poden fer fins a nou avaluacions.
  • En els CF LOGSE, hi poden haver dos o tres sessions d'avaluació parcial i una avaluació final de curs, una avaluació extraordinària i una avaluació final de cicle.

Definició de les sessions d'avaluacióPels ensenyaments que ho requereixen (EINF, EPRI, ESO i CF LOGSE)2) s'han de definir les sessions d'avaluació que per cada grup es volen fer en el programa.

Accés


La definició de les sessions d'avaluació en el programa ho pot fer; l'Equip directiu del centre o el PAS accedint al menú Gestió > El curs > Avaluació. Al fer-ho, el programa mostra la pantalla Resum de les avaluacions dels grups, observeu que a la pantalla no es mostren les sessions d'avaluació. 3)

Gestió > El curs > Avaluació
Resum de les avaluacionsConcreció de les sessions d'avaluació en el programa


Per definir o concretar les sessions d'avaluació d'un pla d'estudis s'ha de prémer la icona corresponent.

Gestió > El curs > Avaluació
Definició de les sessions d'avaluació


S'ha de seleccionar el valor del desplegable que correspongui al número de sessions que es volen fer.

Gestió > El curs > Avaluació
Resum de les sessions d'avaluació (definides)Després de definir les sessions d'avaluació, la pantalla Resum d'avaluacions del centre mostra l'estat de totes les sessions d'avaluació de cada grup.

Mentre no s'hagi iniciat cap procés d'avaluació, si es vol, és possible canviar la definició. Cal accedir novament a la pantalla de definició amb la icona i establir els paràmetres corresponents.

1) SAGA passa al programa de contingència totes les dades dels alumnes per fer l'avaluació.
2) En els altres ensenyaments les sessions d'avaluació ja estan establertes en el programa
3) Fins que no s'hagin concretat o definit.