Manipular les opcions d'impressió

Microsoft Access 2010 disposa de diverses opcions que poden aplicar-se sobre la impressió de dades i objectes d’una base de dades.


Configurar pàgina.

1. Seleccionem l’objecte de la base de dades en una de las vistes següents:

  • Taula o consulta en la vista "Full de dades", "Vista preliminar", "Vista Taula dinàmica" o "Vista Gráfic dinàmic".
  • Formulari o informe en qualsevol vista.

2. Anem al menú Arxiu > Imprimir > Vista Preliminar> Configurar pàgina, i s’obre el menú amb la cinta d'opcions següent,fent clic en les pestanyes següents, es poden configurar les opcions que desitgem:

Opcions d'impressió: Per imprimir sols dades (en formularis i informes) o imprimir encapçalaments (per a taules o consultes)Pàgina: Orientació, mida del paper i impressoraColumnes: Número, mida i disseny de les columnes (per a formularis i informes)3. Finalment anem a Arxiu > Imprimir i s’obre el quadre de diàleg de la impressora,La impressora ens permet fixar l’interval d’impressió, si volem tot el document o unes pàgines determinades, i en el cas de fer diverses còpies ens facilita la sortida de les col•leccions de còpies intercalades.


Imprimir cada registre en una pàgina independent.

Podem aplicar aquesta característica en la impressió de formularis i informes.

Obrim el formulari Llibres_ columnes de la base biblioteca_m5.accbd, en vista preliminar.

Es vol fer una impressió individual de cada registre, aleshores s’ha de seguir el procés següent,

1. Obrim el formulari en vista Disseny, i fem clic amb el botó secundari del ratolí sobre la barra Detall, obrint-se el quadre de diàleg en el qual seleccionem Propietats.2. Fem clic en Propietats, i en la finestra de selector de secció: Detall, triem en el desplegable de “Forzar nueva pàgina: Después de la sección”.3. Ho desem d’aquesta forma i veiem el resultat previ d’impressió.La propietat ForzarNuevaPágina està disponible per a totes les seccions, excepte encapçalaments de pàgina i peus de pàgina.

No imprimir l’encapçalament i peu de pàgina en la primera i última pàgina d’un informe


Treballant amb la mateixa base dels exemples anteriors, anem a practicar aquesta opció,

1. Obrim l’informe Alumnes en la vista Disseny.

2. Fem doble clic en el selector d’informe per obrir el quadre de propietats.3. Establim en la propietat EncabezadoDePágina o PieDePágina una de les configuracions següents que permeten seleccionar o eliminar aquests detalls de la impressió de l’informe.

  • "En todas las páginas" (valor predeterminat ) Imprimeix l’encapçalament o el peu de pàgina en totes les pàgines.
  • Sin encabezado de informe No imprimeix l’encapçalament o el peu de pàgina en la pàgina que inclou l’encapçalament d’informe.
  • Sin pie de informe No imprimeix l’encapçalament o peu de pàgina en la pàgina que inclou el peu d’informe.
  • Sin Encabezado o pie de informe No imprimeix l’encapçalament o peu de en una pàgina que té un encapçalament o peu de pàgina d’informe.


Exemples d’ordres d’impressió.


Access 2010 permet veure i imprimir les dades amb la direcció, de dreta a esquerra o d’esquerra a dreta, que s’ha assignat a l’objecte.

Els objectes que són massa llargs o amples per imprimir-se en un sol full s’imprimeixen en varis fulls segons l’ordre determinat per la direcció de la vista de l’objecte.

L’exemple del quadre següent mostra l’ordre de numeració i d’impressió per un informe de tres pàgines d’ample i que necessita que s’imprimeixin sis.Els informes i les etiquetes es poden imprimir en una pàgina en format de múltiples columnes. El disseny de les columnes se determinarà a partir de la direcció de l’informe. En el quadre de propietats de l’informe podem observar aquesta característica del format d’Orientació i la podem variar.Imprimir etiquetes

En la base de dades de treball biblioteca_m5.accbd, anem a la finestra Crear i Assistent per etiquetes i seleccionem la Taula Alumnes com origen de les dades.

A continuació s’inicia l’assistent per etiquetes, on hem de seleccionar el tipus d’etiqueta que volem imprimir, amb les seves unitats, mesures i model determinat pel fabricant o personalitzat a partir de les mesures de les etiquetes.Podem seleccionar en la pantalla següent el tipus de font, mida i color en el qual volem que s’imprimeixin.Tot seguit ens demana dissenyar l’etiqueta amb la disposició dels camps de la taula que volem fer aparèixer i la seva disposició.Finalitzem el procés, donem nom a l’informe d’etiquetes i veiem el resultat previ d’impressió, com en l’exemple.