Crear consultes d'agrupació d'informació

Dins les opcions de consultes d’acció, Microsoft Access 2010 té la capacitat de resumir informació a partir de les dades que disposem en les taules o altres objectes de la base de dades.

Dues de les opcions que veurem són les consultes de taula de referències creuades i les de resum de dades numèriques.

Consulta de taula de referències creuades.

1. Obrim la base de dades biblioteca_m2.accbd, anem a la pestanya Crear i entrem en Disseny de Consultes. Cal actuar així perquè volem crear una consulta en la qual intervenen camps de tres taules i com a pas previ a la consulta de referències creuades, crearem una consulta de selecció.

2. Afegim les taules Llibres, Llengua i Lloc edició. Volem obtenir un resum dels llibres que tenim en la biblioteca, amb la llengua en què estan escrits i el lloc on s’han editat.

Triem els camps de registres que volem que intervinguin en la consulta:

  • Codi de la taula Llengua.
  • Lloc edició de la taula Lloc edició.
  • Registre de la taula Llibres.Executem i desem la consulta amb el nom de Ref_creuades.

3. Seleccionem en la pestanya Crear, Assistent de consultes i en obrir el diàleg, Consulta de taula de referències creuades;


S'obre el quadre de diàleg següent,en el qual triem la Consulta de la qual extreurem les dades per a crear la taula de referències creuades.


Tot seguit el programa ens demana quin camp volem establir com a Encapçalament de fila, en el nostre exemple seleccionem el camp Lloc d'edició,


Després ens demana el camp que volem fixar com a Encapçalament de columna, en l'exemple Llengua,


4. Determinem les condicions d’agrupament com es veu en la imatge i en la funció d’agregat del camp Registre hi posem Cuenta (volem que compti quants llibres de la biblioteca compleixen la condició)


Fes el pas següent i tenim l'opció de d'anomenar la consulta i d'obrir-la per veure'n el Disseny.


5. Executem la consulta i ens dóna com a resultat una taula en la qual tenim en files les diferents ciutats on s’han editat els llibres i en columnes quants d’ells en cada llengua.

Per exemple, dels llibres que tenim en anglès podem veure que 12 han estat editats a Londres, 4 a Oxford i 1 a Cambridge, entre altres.Consulta amb funció d’agregat per dades numèriques.


Fent ús de les funcions d’agregat, Microsoft Access 2010 ens permet resumir dades numèriques calculant sumes, mitjanes, valors mínims o màxims i altres càlculs sobre els resultats d’una consulta.

Seguint amb el nostre exemple de la base de dades biblioteca_m2.accbd, farem una consulta que ens permeti saber quants llibres tenim en cada idioma.

1. Obrim a partir de la pestanya Crear anem a Disseny de consultes.

2. Afegim les taules Llibres i Llengua.

3. Seleccionem en els camps de la consulta, el camp Llengua de la taula Llengua i Registre de la taula Llibres. Fem clic sobre el símbol Σ i s’obre la línia de totals.4. Agrupem per Llengua i fem Cuenta en el camp Registre i executem la Consulta.

5. Comprovem el resultat del recompte.Podem desar la base de dades amb les consultes creades com a biblioteca_m5.accbd.