Crear consultes complexes

Microsoft Access 2010 proporciona molts tipus de consultes diferents, que responen a diferents necessitats de dades. En nivells anteriors havíem treballat amb consultes senzilles, les més conegudes, les consultes de selecció a partir d’una taula. Tot seguit veurem altres possibilitats que ens ofereix el programa.

En la figura següent tenim a partir de la pestanya Crear el botó de Disseny de consulta de la base de dades, en les quals s'obre el diàleg per a crear una consulta en Vista disseny i un cop triem els elements d'origen aparéixen les opcions per a la creació de consultes:
  • Les consultes de selecció recuperen dades d'una o més taules, o consultes, o registres d’un full de dades. També podem utilitzar una consulta de selecció per agrupar dades i per calcular sumes, recomptes, mitjanes i altres tipus de totals.
  • Una consulta d'acció crea una taula nova o en modifica una d´existent afegint, eliminant o actualitzant dades de la mateixa. A causa de l'eficàcia de les consultes d'acció, sobretot a l'hora de modificar dades, és aconsellable fer una còpia de seguretat de les seves dades, abans d'executar una consulta d'acció.

Si des de la pestanya Crear, triem l'opcio Assistent per a consultes s'obre el quadre de diàleg que observem en la figura, que permet fer consultes senzilles i altres més complexes,  • Una consulta de taula de referències creuades organitza un conjunt de registres per tal que la seva presentació sigui més clara, mitjançant capçaleres de fila i de columna. Les dades es poden veure incloses en dues categories al mateix temps.
  • També es disposa de l'opció de cerca de duplicats i cerca de no coincidents, per extreure dades de taules o fulls, que comlpeixin amb les condicions fixades.

Altres opcions de creació de consultes complexes són:

Consultes de paràmetres que mostren un quadre de diàleg quan s'executa, que demana a l'usuari que escrigui la informació que aquest vol que s'utilitzi com a criteri de la consulta. Podem dissenyar una consulta de paràmetres perquè demani més d'una dada d'un tipus d'informació, per exemple, perquè demani dues dates. Access 2003 recuperarà totes les dades amb valors entre ambdues dates.

Consulta SQL que es creen utilitzant una instrucció SQL (Llenguatge de consulta estructurat). El llenguatge SQL constitueix una forma avançada de consultar, actualitzar i administrar bases de dades relacionals. Access 2010 pot crear instruccions SQL per a vosaltres en crear aquest tipus de consulta o pot crear la seva pròpia instrucció SQL.