Emprar les característiques avançades

Les relacions entre les taules tenen unes funcions avançades que cal tenir controlades per poder fer una feina més òptima amb elles. En la següent pantalla es mostra una relació qualsevol de les fetes en el mòdul anterior, per exemple, la de la taula Llibres amb la taula Autors:

Si voleu veure les característiques d'una relació ja prèviament feta podeu entrar-hi fent doble clic sobre la ratlla de la relació i ens apareixerà aquesta finestra que ja coneixem:

En ella hi podem fer vàries accions importants. Així, amb l'opció "Exigir integritat referencial" convertirem una relació senzilla 1 a 1 en una relació 1 a n, que com s'ha dit abans, és la modalitat més completa.

Dues opcions més, i també interessants, són les dues que hi consten a sota de l'anterior, les quals provoquen actualitzacions automàtiques dels camps i dels registres en cas d'efectuar un canvi en una taula, aquest es reproduirà en les taules relacionades amb ella. Per suposat cal que estigui primer marcada l'opció de la integritat referencial per poder-hi optar.

Un altre concepte interessant per modificar el tipus de relació i el seu comportament és el que apareix fent clic al botó Tipus de combinació. El programa ens mostrarà aquesta finestra:

El que mostra aquesta pantalla són tres opcions per modificar el comportament de la relació, que són:

  • Mostrar només els registres que es trobin relacionats entre si, és a dir, sortiran tots els registres de les dues taules que estiguin relacionats. Si n'hi ha algun de la taula del costat 1 que no estigui relacionat amb cap de la taula n, aquest no serà mostrat a la consulta. Un exemple d'això és que hi hagi un autor donat d'alta a la taula Autors que no tingui cap llibre assignat a la taula Llibres: això faria que aquest autor no es mostrés al resultat de la consulta.
  • La segona opció ens mostrarà tots els registres de la taula Autors i també el mateix que l'anterior, és a dir, els que estan relacionats amb l'altra taula.
  • Aquesta opció és justament al contrari que l'anterior. Ens mostrarà tots els registres de Llibres i només els que estiguin relacionats amb algun llibre de la taula Autors.

Si fem la segona o la tercera opció, es podrà veure una fletxa sobreposada a la relació, tal com mostra les dues següents imatges:

Un cop vist totes aquestes característiques hem de valorar molt bé el seu ús. Hi haurà vegades que ens caldrà mostrar tots els llibres en una consulta i només els autors relacionats amb ells, o potser ens serà interessant mostrar només els autors i llibres que estiguin relacionats… Cada cas concret ens obligarà a utilitzar una o altra opció, tot i que per defecte és la primera la que té un ús més habitual.

Un altre tema interessant, és el de la utilització del botó d'afegir taules a la finestra de relacions. Quan hem creat alguna taula nova i en volem fer una relació d'aquesta amb altres taules, haurem d'utilitzar aquest botó que ens permetrà afegir-la: , el qual ens mostrarà aquesta finestra on podrem incorporar la taula que ens calgui:

Per últim, si volem eliminar una relació, haurem de fer un clic a sobre de la línia de la relació i amb botó Supr del teclat podem esborrar-la, això sí, el programa ens demanarà conformitat: