Seleccionar la clau primària de la taula

En tota taula no és imprescindible que hi hagi un camp clau, però sí que és molt recomanable que hi sigui. En el cas que la taula sigui al costat 1 d'una relació, serà obligat que el camp al qual afecti la relació sigui un camp clau. En altres programes de bases de dades com el LibreOffice, sí que seria obligatori per poder utilitzar la taula amb normalitat, però en Microsoft Access, no.

El camp clau, per definició, és un camp irrepetible i que no admet duplicats.

D'igual forma, tampoc admet valors nuls (aquest camp no pot estar buit). Així en una taula d'alumnes, el seu NIF o el codi_alumne són els més apropiats per a tal finalitat.

Els camps claus del Microsoft Access poden ser de tres tipus:

  • Camp autonumèric: és automàtic, té un indexat que no admet duplicats. Cas d'haver-hi algun camp d'aquest tipus a la taula, serà ell el camp clau.
  • Camp simple: és més manual, pot ser un camp numèric o de text i haurem de controlar que no el dupliquem, si ho fem el programa ens avisarà.
  • Camp múltiple: afecta a més d'un camp de forma simultània, permetrà duplicar cada camp de forma individual, però en cap cas permetrà la combinació dels dos camps que es repeteixi mai.

Per crear el camp clau es fa des de la finestra de disseny de la taula, fent un clic a la part esquerra del nom del camp (selector del nom del camp) i fent clic a la icona de la clau:

D'aquesta forma convertim el camp codi_alumne en el camp clau de la seva taula.

De vegades ens pot resultat interessant crear un camp clau que afecti a més d'un camp simultàniament, és a dir, un camp clau doble. Aquest és el cas de taules que tenen una relació entre elles de modalitat n a n i que cal trencar aquesta relació.

Per exemple, si consideréssim que un llibre pot tenir diferents autors i que un autor pot tenir diferents llibres en la nostra base de dades, això ens donaria una relació n a n, per tant, caldria crear una taula intermèdia amb dos camps clau simultanis que el que hauria d'impedir el programa seria repetir la combinació de tots dos alhora. En aquest cas, crearíem un camp clau doble.