Aplicar formats avançats

Els formats afecten els camps de les taules.

Per modificar-los, cal fer-ho des del disseny de la taula i anar a les propietats de cada camp per poder efectuar canvis en els seus formats. Aquests formats seran diferents segons el tipus de camp de què es tracti, així un camp numèric té uns formats diferents d'un camp de tipus text o data.

A continuació veurem uns exemples de modificació de les propietats dels camps principals, que són: numèrics, text i data.


NUMÈRICS: Aquests tipus de camp podem veure que tenen les següents propietats:Posem l’exemple d’algunes modificacions segons aquest model. El primer a tractar és la propietat Mida del camp, que té aquestes possibilitats en el cas dels camps numèrics:Aquests tipus permeten escriure quantitats més grans, essent en ordre creixent, el Byte el més petit i el Doble el més gran de tots.

  1. Byte: Pot contenir números entre 0 y 255 (no admet fraccions).
  2. Entero: Pot contenir números entre -32.768 i 32.767 (no admet fraccions).
  3. Entero largo: (Predeterminat) Pot contenir números entre –2.147.483.648 i 2.147.483.647 (no admet fraccions).
  4. Simple: Pot contenir números entre –3,402823E38 i –1,401298E–45 per a valors negatius, i entre 1,401298E–45 y 3,402823E38 per a valors positius.
  5. Doble: Pot contenir números entre –1,79769313486231E308 i –4,94065645841247E–324 per a valors negatius, i entre 1,79769313486231E308 i 4,94065645841247E–324 per a valors positius.

Per tant caldrà valorar segons el contingut que hagi de tenir quin és el format de camp més adequat per a cada cas concret. El format numèric que podem triar per a un camp ve representat per aquesta imatge:Es poden crear altres formats personalitzats, com l’exemple següent:

#.##0,00 → Aquest donaria un format amb punt de milers i dos decimals. És el format estàndard. Si volem personalitzar el format, es pot fer seguint aquestes premisses:

El format té quatre parts:

  1. El format per als números positius.
  2. El format per als números negatius.
  3. El format per als valors zero.
  4. El format per als valors Null.

Per exemple, es pot utilitzar el següent format moneda personalitzat:

$#.##0,00[Verde];($#.##0,00)[Rojo];”Cero”;”Null”

Això faria que els números positius sortissin de color verd amb punt de milers i dos decimals, els negatius anirien entre parèntesi i de color vermell, els que tinguessin el valor zero, sortiria un textual que diria "Cero" i els que no hi hagués res un textual que digués Null.

El quadre següent mostra el resultat d'aplicar aquest format personalitzat:TEXT I DATA:

Els camps de tipus text, tenen una mida que la podem detallar per caràcters. No té una propietat mida tan complexa com els de tipus numèrics. Així una mida d'un camp text per defecte és de 255 caràcters, i interessa que la fem d'una mida més adequada, doncs per a un nom de persona 255 caràcters em sembla una barbaritat. El format dels camps tipus text és poc variat: per exemple:

el signe < converteix tots els valors a minúscules

i el signe > els converteix a majúscules

En el camps de tipus data, el format és interessant, doncs permet diferenciar entre data i hora, i permet posar varis formats diferents, tal com mostra la següent imatge:Si provem els diferents formats aplicats en podem veure els seus efectes. L'aspecte més interessant de les propietats dels camps de tipus text i data són les anomenades màscares d'entrada.

Es tracta d'un ajut per a facilitar la introducció de les dades, així per exemple, en una data, ens estalviarà feina en introduir els separadors / o - entre el dia, mes i any, o en un número de telèfon dóna el format que volem que tingui.

Microsoft Access 2010 disposa d’un assistent per a màscares d’entrada que facilita l’establiment d’aquestes propietats com podem veure en la imatge següent en la qual s’ha introduït una màscara per al número de telèfon de la taula Alumnes:En aquest cas els caràcters 000\000\000 són dígits d’entrada obligatòria, sense signes, amb visualització literal (donada pel 0 després del punt i coma).