Emprar la utilitat de validació automàtica de les dades.

En aquest apartat es treballa amb el programa de base de dades de la versió Microsoft Office 2010. Iniciem aquest curs amb l'estudi de conceptes relatius a l'objecte TAULES.

Comencem amb un exemple de fitxer que conté dades sobre una biblioteca. Aquest fitxer ens permetrà fer les pràctiques en tenir els elements indispensables per poder treballar, conté un llistat de taules amb dades incorporades.

Podem iniciar el treball descarregant el fitxer biblioteca_m1.rar, i anar fent la feina que es vagi proposant al llarg del present mòdul 1. Com podeu veure és un fitxer comprimit amb el programa WinRar que prèviament haureu de descomprimir per poder-hi treballar.

Aquesta base de dades compta amb 13 taules que contenen totes elles informació relativa als llibres. La pantalla principal del fitxer biblioteca_m1.accdb és aquesta:


Un cop presentada l'eina a utilitzar, passem a tractar el primer dels conceptes del tema: la validació automàtica de les dades.

Dins d'una taula, concretament en el seu disseny , podem realitzar una modificació de les propietats dels camps que inclou la taula.

La imatge següent mostra les propietats de la taula Llibres:Com podem comprovar fent clic en els diferents camps, cada tipus de camp té unes propietats diferents.

Per al cas que ens ocupa ara, tractarem dues propietats concretes:

  • Regla de validació.
  • Text de validació.

En el cas de regla de validació i en relació a la taula Préstecs, volem posar una validació que no deixi donar d'alta registres de dates futures respecte al dia d'avui.

En "Access" el dia en curs està representat per aquesta funció: =Fecha().

Per tant, a la propietat Regla de validació hi posem: <"Fecha"() i a la propietat Text de validació hi posarem: No es poden posar dates futures. Això és el que representa la imatge següent:El resultat que obtenim en el cas de posar una data futura respecte al dia actual que tingui configurat l'ordinador on s'estigui treballant en el mateix moment, serà aquest:Per tant, aquestes propietats permeten fer una validació automàtica de les dades.

Altres exemples sobre el tema poden ser:

  • Validació de l'any d'edició del llibre posant-li <2015, la qual cosa vol dir que no es podrà posar un any superior a 2015.
  • Les pàgines d'un llibre: <2000 donaria per resultat que no es podrien posar llibres amb més de 1999 pàgines, etc.