Filtrar registres segons un criteri.

Filtres.

Sobre les dades d’una taula, ens pot interessar, en un moment donat, trobar un registre concret o bé un conjunt d'informació. Un filtre ens ajudarà a fer una cerca que se’ns mostrarà en pantalla ocultant la resta. Per exemple, si volem saber els llibres de tema novel·la que han estat editats a Barcelona , primer apliquem el filtre, el qual ocultarà tota la informació menys els llibres que responen al criteri demanat .

Tipus de Filtres

Les diferents modalitats de filtres que podem crear amb el programa Access són els que s’anomenen automàtic i estàndard, els quals venen representats pels botons de la barra representada en la imatge.

El filtre per selecció :

Fem clic en la paraula a partir de la qual volem fer el filtrat d'informació i l'aplicació amagarà tots els registres que no segueixen el criteri aplicat.

El filtre per formulari :

A través d'unes llistes desplegables a cada camp podem seleccionar la informació a cercar. Una vegada definit el filtre s'aplica i el programa Access visualitzarà la informació que coincideixi amb els criteris i n'amagarà la resta.

El filtre avançat :

Ens permetrà triar unes condicions per tal d'extreure aquesta informació desitjada.