Conèixer els drets i deures de l’usuari enfront les seves dades.

La primera qüestió que ens hem de plantejar és què s'entén per dades personals. L'APDCAT ho defineix com :

“Són totes les dades referents a la nostra persona que ens identifiquen o ens poden arribar a identificar: nom, cognoms, DNI, adreça postal i electrònica, número de telèfon, característiques físiques, veu, fotografies o altres imatges, etc.

També són dades personals les que fan referència a l'origen racial o ètnic, la salut i la vida sexual, i les que revelen la ideologia, l'afiliació sindical, la religió i les creences. Aquestes dades es consideren sensibles i estan especialment protegides per la llei. ”

Tal com s'havia recollit en els pràcticas anteriors l'Agència Catalana de Protecció de Dades defineix el Dret de protecció de dades personals com :

“Totes les persones tenim el dret fonamental a la protecció de les nostres dades personals, que implica la possibilitat de controlar què es fa amb aquestes dades, és a dir, de saber qui té informació sobre nosaltres, quina és aquesta informació, d'on prové, per a quina finalitat es tenen les dades i a qui es faciliten, en tant que es tracta d'informació que no pertany a qui la gestiona, sinó al titular de les dades.”

Els drets d'un usuari sobre les seves dades són :

  1. Dret a ser informat.
  2. Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició (Drets ARCO).
  3. Dret a revocar el consentiment.
  4. Dret de consulta al Registre.
  5. Dret d'impugnació de valoracions.
  6. Dret a la indemnització.

Com a gestors de la informació personal, de tercers, estem obligats a :

  • Identitat del Responsable del Fitxer i advertència de l'existència de fitxer on seran registrades les dades.
  • Dels drets que assisteixen l'afectat respecte de les seves dades personals: accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
  • De la finalitat amb què són recollides i de l'ús que se'n donarà, així com de possibles cessions a tercers.