Conèixer la legislació vigent enfront la protecció de dades.

La normativa està molt documentada i per la seva extensió no és viable tractar-la en profunditat però destacarem alguns aspectes rellevants de la normativa a Catalunya. Cal dir que la documentació està dividida en :

  1. Normativa Estatal.
  2. Normativa Internacional.

L'Estatut de Catalunya recull en dos articles :

  1. Article 31. Dret a la protecció de les dades personals.
  2. Article 156. Protecció de dades de caràcter personal.

Es tracta de disposicions en àmbits de drets i deures i àmbit competencial.

A nivell internacional destacaríem :

  • Article 8. Protecció de dades de caràcter personal.

D'aquests documents es dedueix que aquest és un tema prou delicat i que des de les institucions es treballa per regular-la i assegurar al ciutadà un marc legal per tal que es respecti el dret a la protecció de dades personals i a la seva intimitat.

Tot i així, cal remarcar que la realitat és una altra i la informació personal i confidencial circula sense ordre ni concert. A tall d'exemple :