Entendre el concepte de privacitat de la informació.

Què és el dret a la protecció de dades personals?

Segons l'Agència Catalana de Protecció de dades, apdcat totes les persones tenim el dret fonamental a la protecció de les nostres dades personals, en tant que es tracta d'informació que no pertany a qui la gestiona, sinó al titular de les dades :

  1. Control del que es fa.
  2. Saber qui té les dades.
  3. De quina informació disposen.
  4. Finalitat.

Aquest dret a la protecció de dades personals deriva de l'article 18 de la Constitució espanyola i es reconeix a l'article 31 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

L'Agència Catalana de Protecció de Dades és una autoritat independent que vetlla perquè les entitats, que utilitzen i gestionen les dades, respectin el dret a la protecció de dades de caràcter personal.

En cas d'incompliment l'agència informa a l'usuari dels seus drets i deures al respecte.