Conèixer com funciona i quines utilitats permet Internet.

Com funciona Internet?

La xarxa està formada per milers d'ordinadors que es connecten entre si mitjançant eines molt diverses: línies telefòniques convencionals, xarxes locals, línies de fibra òptica, enllaços per ràdio, satèl·lits… En tots aquests ordinadors s'utilitza un protocol anomenat TCP/IP, que consisteix en un sistema d'identificació de les estacions i un mètode per a la transmissió de la informació.

Cada ordinador present a la xarxa té una "matrícula" numèrica que l'identifica de manera única. Aquest identificador, anomenat adreça IP, s'acostuma a escriure descompost en 4 números separats per un punt. Per exemple 213.176.151.18.

L'assignació d'adreces IP pot comparar-se a la dels números telefònics: tots els telèfons d'una zona geogràfica comparteixen el mateix prefix, i en un mateix barri o localitat els números acostumen a començar per les mateixes xifres. En el cas de les adreces IP, hi ha també una jerarquia de xarxes i subxarxes.

Els ordinadors que estan connectats permanentment a la xarxa tenen una adreça IP fixa, mentre que els que ho fan esporàdicament (per exemple, quan truquem des del nostre ordinador amb un "módem" o des d'un ordinador de la xarxa amb "router") se'ls assigna un número diferent en cada connexió.

Què ens ofereix Internet?

Internet ens ofereix tot un món d'informació i de serveis.

Informació: Podem accedir a multitud d'informació multiformat (també coneguda com la "teranyina de documents"). Gràcies a la col·laboració de persones i d´institucions, són moltes les prestacions que ens ofereix aquesta eina: informació d'entitats públiques i privades (governs, empreses, entitats sense ànim de lucre), de persones, productes, serveis… no hi ha límit.

Serveis: A través d'Internet i dels seus protocols, podem accedir a múltiples utilitats i serveis. D'entre els més coneguts, trobem el correu electrònic i les llistes de distribució, la comunicació instantània (el xat, la conferència, la videoconferència), els taulers d'anuncis i fòrums, etc.