Accés segur a un web

Per tal d'assegurar-nos que terceres persones no tindran accés a la informació (a vegades sensible) que estem enviant a través de les pàgines web, el propi navegador que estem fent servir ens ofereix ajuda. Hi ha dos elements en els quals ens podem fixar:

- L’adreça de l’espai web comença per “https”. Aquesta “s” final ens garanteix que la informació viatja per un canal segur (les dades passaran per un procés d'encriptació, estaran protegides)

- La presència d'una icona amb forma de cadenat. Ens garanteix que la pàgina està construïda per una institució determinada (i no es tracta d'una imitació). Si passem el ratolí per sobre o fem clic en la icona, el navegador ens informa de qui està verificant l'autenticitat de l'espai web.

Tots dos elements, diferents i complementàries, ens ajuden a prevenir problemes i a millorar les condiciones de seguretat de les nostres operacions.