Contingut i materials

CONTINGUT I MATERIALS DEL SEMINARI


Els documents d’orientacions per al desplegament de les competències bàsiques s’han elaborat amb la finalitat d’ajudar els centres a l’hora de desenvolupar el currículum de les diferents àrees. Els documents despleguen i completen el currículum vigent, defineixen unes competències bàsiques graduades en tres nivells de consecució al final de l’etapa i relacionen aquestes competències amb els continguts clau del currículum.

Els seminaris d’equips de centre pretenen ser un lloc de reflexió conjunta sobre el desplegament de les competències bàsiques a partir dels documents publicats i, alhora, oferir eines i recursos per tal de fer possible un ensenyament-aprenentatge que faciliti la consecució de les competències bàsiques i els continguts clau amb relació a les àrees curriculars.

Partint de la base que entre els centres educatius existeix una gran diversitat d’interessos i de formacions, alguns centres simplement hauran de continuar el seu procés de discussió i de millora contínua; d’altres s’hauran d’esforçar molt més per adequar-se a les noves necessitats.

Material del seminari

El material del seminari s’estructura en mòduls, de manera que cada seminari haurà de seleccionar els 6 mòduls per treballar en les 6 sessions presencials. Aquesta decisió ha de respondre als interessos del grup i a la formació que ja s’hagi fet en competències bàsiques.

És imprescindible que tots els seminaris facin el mòdul de presentació i el mòdul de transferència.

 • Mòdul Presentació del seminari i descripció general dels documents
 • Mòdul Àmbit matemàtic
 • Mòdul Àmbit lingüístic
 • Mòdul Metodologia basada en competències de l'àmbit matemàtic
 • Mòdul Metodologia basada en competències de l'àmbit lingüístic
 • Mòdul Àmbit digital iniciació
 • Mòdul Àmbit digital aprofundiment
 • Mòdul Avaluació basada en competències: l'avaluació formativa
 • Mòdul Com avaluar les competències
 • Mòdul La gestió de l'aula per afavorir l'assoliment de les competències
 • Mòdul Àmbit cientificotecnològic
 • Mòdul Metodologia basada en competències de l'àmbit cientificotecnològic
 • Mòdul Transferència al centre