Documents per a la identificació i el desplegament de les competències bàsiques.

Amb l’elaboració dels Documents d’identificació i desplegament de les competències bàsiques, el Departament d’Ensenyament ofereix als centres la possibilitat de concretar i valorar la seva pràctica metodològica amb relació a l’enfocament competencial.

Aquests materials pretenen proporcionar eines per al treball d'aquests documents als centres educatius.

Documents per a la identificació i el desplegament de les competències bàsiques

Estructura i organització del seminari Contingut i materials
 

Mòdul Presentació del seminari i descripció general dels documents


Descripció general

Aquest primer mòdul constitueix la introducció al seminari. Serveix de presentació dels participants i de posada en comú de les seves expectatives i experiències relacionades amb les competències bàsiques.També es revisa el concepte de competència i dels canvis metodològics que implica. Finalment, es presenta l'estructura general dels documents d'identificació i desplegament de les competències.

Objectius

 1. Compartir les expectatives respecte aquest seminari tant personalment com de centre i posar en comú les experiències pel que fa al treball de les competències bàsiques.
 2. Apropar-se al concepte de competència bàsica.
 3. Conèixer l'estructura dels documents d'identificació i desplegament de les competències i valorar-ne alguns dels seus possibles usos.

Seqüència d'activitats

 • Activitat 1. Presentació dels participants i expectatives inicials sobre la formació. Selecció dels mòduls a realitzar
 • Activitat 2. Com treballem i avaluem per competències?
 • Activitat 3. Presentació dels documents.

Activitats i materials

Activitat 1. Presentació dels participants i expectatives inicials sobre la formació. Selecció dels mòduls a realitzar:
Activitat de presentació i d'escriptura dels objectius relacionats amb aquest seminari.

Activitat 2. Com treballem i avaluem per competències:
Reflexió i debat pautat en petit grup entorn del que s'entén per competència i dels canvis metodològics que implica el plantejament competencial del currículum.

Activitat 3. Presentació dels documents:
Anàlisi en petit i en gran grup de l'estructura comuna dels documents.

Orientacions per a la coordinació

Aquest Mòdul té una durada de 2,30 hores. L'assignació horària i el tipus d'agrupament recomanat seria:

ACTIVITAT TEMPS AGRUPAMENT
1 Presentació dels participants i expectatives inicials sobre la formació.Selecció dels mòduls a realitzar 60 min. individual i gran grup
2 Com treballem i avaluem per competències? 60 min. petit i gran grup
3 Presentació dels documents 30 min. petit i gran grup

Document d'orientacions per a la coordinació

Mòdul Àmbit matemàtic


Descripció general

Amb la publicació d’aquests documents el Departament d’Ensenyament pretén ajudar els centres a desenvolupar el currículum de l’àrea de matemàtiques en clau competencial. Als dos documents hi trobareu definides les competències matemàtiques específiques de cada etapa, primària i secundària, graduades en tres nivells de consecució.

Objectius

 1. Conèixer l'estructura general dels documents de l'àmbit matemàtic.
 2. Reflexionar entorn al grau de satisfacció del treball matemàtic al centre.
 3. Compartir criteris per a l'avaluació competencial de l'àmbit matemàtic.

Seqüència d'activitats

 • Activitat 1. Qüestionari per a la conversa i la reflexió al voltant de les presentacions de dues competències de l’àmbit matemàtic.
 • Activitat 2. Document que relaciona les competències de primària i les de secundària.
 • Activitat 3. Pràctica entorn a una activitat d'avaluació.

Activitats i materials

Activitat 1. Qüestionari per a la conversa i la reflexió al voltant de la presentació de dues competències de l'àmbit matemàtic:
Després de veure les presentacions dels exemples de dues competències de primària i secundària inicieu un petit debat entorn a les preguntes d'aquest qüestionari.

Activitat 2. Document que relaciona les competències de primària i les de secundària:
En aquest document trobareu la relació entre les competències de l'àmbit matemàtic de primària i les de secundària. Feu una lectura i responeu a les dues qüestions plantejades.

Activitat 3. Activitat d'avaluació:
En aquesta activitat us proposem fer una pràctica per decidir quin és el nivell d'assoliment d'una competència per part d'una alumna.

Orientacions per a la coordinació

Aquest Mòdul té una durada de 2,30 hores. L'assignació horària i el tipus d'agrupament recomanat seria:

ACTIVITAT TEMPS AGRUPAMENT
1 Qüestionari per a la conversa i la reflexió al voltant de les presentacions de dues competències de l’àmbit matemàtic 90 min. individual i gran grup
2 Document que relaciona les competències de primària i les de secundària 40 min. petit grup
3 Activitat d'avaluació 20 min. petit grup

Document d'orientacions per a la coordinació

Mòdul Àmbit lingüístic


Descripció general

Amb la publicació d’aquests documents el Departament d’Ensenyament pretén ajudar als centres a desenvolupar el currículum de l’àmbit lingüístic en clau competencial. Als dos documents hi trobareu definides les competències lingüístiques específiques de cada etapa, primària i secundària, graduades en tres nivells de consecució.

Les propostes de treball volen contribuir al coneixement dels documents de desplegament de les competències bàsiques en els centres per tal de facilitar-vos la feina de traspàs d’informació i perquè, al capdavall, us ajudin a triar el contingut pedagògic que més us convinguin aplicar.

Objectius

 1. Conèixer l'estructura general dels documents de l'àmbit lingüístic.
 2. Reflexionar entorn del grau de satisfacció del treball lingüístic al centre.
 3. Compartir criteris per a l'avaluació competencial de l'àmbit lingüístic.

Seqüència d'activitats

 • Activitat 1. Treball sobre les presentacions dels documents.
 • Activitat 2. Treball sobre el document de relació entre competències de primària i secundària.
 • Activitat 3. Activitat d'avaluació

Activitats i materials

Activitat 1.Treball sobre les presentacions dels documents:
Visionat de les presentacions que expliquen els documents de les competències bàsiques de l'ámbit lingüístic i anàlisi compartit.

Activitat 2. Treball sobre el document de relació entre competències de primària i secundària:
Propostes de treball a partir del document de relació entre les competències de primària i de secundària.

Activitat 3. Activitat d'avaluació:
En aquesta activitat us proposem fer una pràctica per decidir quin és el nivell d'assoliment d'una competència per part d'un alumne.

Orientacions per a la coordinació

Aquest Mòdul té una durada de 2,30 hores. L'assignació horària i el tipus d'agrupament recomanat seria:

ACTIVITAT TEMPS AGRUPAMENT
1 Treball presentacions 60 min. petit i gran grup
2 Treball competències primària/secundària 60 min. petit grup
3 Activitat d'avaluació 30 min. gran grup

Document d'orientacions per a la coordinació

Mòdul Metodologia basada en competències de l'àmbit matemàtic


Descripció general

Amb la realització d'aquest mòdul es pretén reflexionar al voltant de quines són les orientacions metodològiques que afavoreixen l'adquisició de les competències de l'àmbit matemàtic.

Objectius

 1. Conèixer el contingut de l'apartat d'orientacions metodològiques del document per a la identificació i el desplegament de les competències bàsiques de l'àmbit matemàtic.
 2. Identificar quines de les orientacions metodològiques que es proposen als documents formen part de la metodologia del centre.
 3. Fer propostes per incorporar algunes de les orientacions metodològiques que es proposen als documents i que no s'utilitzin o es desenvolupin en el centre.

Seqüència d'activitats

 • Activitat 1. Orientacions metodològiques de la dimensió Resolució de problemes.
 • Activitat 2. Orientacions metodològiques de la dimensió Raonament i prova.
 • Activitat 3. Orientacions metodològiques de la dimensió Connexions.
 • Activitat 4. Orientacions metodològiques de la dimensió Comunicació i representació.
 • Activitat 5. Propostes metodològiques generals.

Activitats i materials

Activitat 1. Orientacions metodològiques de la dimensió Resolució de problemes (primària i secundària)
Document que recull tot un seguit d'orientacions metodològiques que apareixen als documents per a la identificació i el desplegament de les competències bàsiques a la dimensió de resolució de problemes de l'etapa de primària i l'etapa de l'educació secundària obligatòria.

Activitat 2. Orientacions metodològiques de la dimensió Raonament i prova (primària i secundària)
Document que recull tot un seguit d'orientacions metodològiques que apareixen als documents per a la identificació i el desplegament de les competències bàsiques a la dimensió Raonament i prova de l'etapa de primària i l'etapa de l'educació secundària obligatòria.

Activitat 3. Orientacions metodològiques de la dimensió Connexions (primària i secundària)
Document que recull tot un seguit d'orientacions metodològiques que apareixen als documents per a la identificació i el desplegament de les competències bàsiques a la dimensió Connexions de l'etapa de primària i l'etapa de l'educació secundària obligatòria.

Activitat 4. Orientacions metodològiques de la dimensió Comunicació i representació (primària i secundària)
Document que recull tot un seguit d'orientacions metodològiques que apareixen als documents per a la identificació i el desplegament de les competències bàsiques a la dimensió Comunicació i representació de l'etapa de primària i l'etapa de l'educació secundària obligatòria.

Activitat 5. Propostes metodològiques generals. (primària i secundària)
Document que recull 10 propostes metodològiques generals per a primària i secundària.

Orientacions per a la coordinació

Aquest Mòdul té una durada de 2,30 hores. L'assignació horària i el tipus d'agrupament recomanat seria:

ACTIVITAT TEMPS AGRUPAMENT
1 Orientacions metodològiques de la dimensió Resolució de problemes 30 min. grup de centre
2 Orientacions metodològiques de la dimensió Raonament i prova 30 min. grup de centre
3 Orientacions metodològiques de la dimensió Connexions 30 min. grup de centre
4 Orientacions metodològiques de la dimensió Comunicació i representació 30 min. grup de centre
5 Propostes metodològiques generals 30 min. grup de centre

Document d'orientacions per a la coordinació

Mòdul Metodologia basada en competències de l'àmbit lingüístic


Descripció general

L’objectiu d’aquest mòdul és que us apropeu a la metodologia de treball de les competències bàsiques de l’àmbit lingüístic i que aquesta metodologia de feina sigui practicada als vostres centres.

Per tal de portar a terme això, treballareu les orientacions metodològiques contingudes en el document de desplegament i identificació de les competències bàsiques i també disposareu d'una selecció d'activitats de l'ARC per aprofundir el treball en la programació d'activitats competencials.

S'inclou, també, un document de millora de l’expressió escrita (secundària) per tal que el pugueu considerar com a material per a les classes.

Objectius

 1. Conèixer les orientacions metodològiques.
 2. Compartir activitats model.
 3. Millorar les pràctiques d'activitats a l'aula.

Seqüència d'activitats

 • Activitat 1. Treball de les orientacions metodològiques primària/secundària.
 • Activitat 2. Revisió i millora d'activitats competencials.

Activitats i materials

Activitat 1. Treball de les orientacions metodològiques:
Proposta de treballs a partir dels documents d'orientacions metodològiques a l'aula (primària/secundària).

Activitat 2. Revisió i millora d'activitats competencials:
Anàlisi de la competencialitat de les activitats a partir del coneixement de les activitats model contingudes dins l'ARC

Orientacions per a la coordinació

Aquest Mòdul té una durada de 2,30 hores. L'assignació horària i el tipus d'agrupament recomanat seria:

ACTIVITAT TEMPS AGRUPAMENT
1 Treball orientacions metodològiques primària/secundària 60 min. gran grup
2 Revisió i millora d'activitats competencials 90 min. petit grup/gran grup

Document d'orientacions per a la coordinació

Mòdul Àmbit digital iniciació


Descripció general

Amb la publicació dels documents de desplegament de les competències bàsiques de l’àmbit digital, el Departament d'Ensenyament té per objectiu ajudar els centres a integrar la tecnologia digital, en totes les àrees i matèries, en el seu procés d’ensenyament-aprenentatge.

Tant en el document d'educació primària com en el d'educació secundària s'hi troben definits els grans blocs amb què podem agrupar les competències digitals: les dimensions. Dins de cada dimensió s’hi troben descrites les competències que la conformen amb la descripció, els continguts clau, les propostes d’activitats per desenvolupar-les i les activitats d’avaluació.

Tanmateix s’ha creat un espai al portal XTEC destinat a aportar informacions, material de treball i experiències de centres que poden ser útils per a tots aquells centres i docents que es plantegin integrar, cada cop més la tecnologia en la seva forma habitual de treball.

Aquest mòdul està pensat per realitzar una primera aproximació als documents de desplegament i també a l’espai web que li serveix de suport.

Per aprofundir en el desplegamnet de les Competències d'àmbit digital, es recomana realitzar el mòdul Competència digital II.

Objectius

 1. Conèixer l'estructura i el contingut dels documents de l'àmbit digital, així com l'espai web de la XTEC on es recullen els documents, les orientacions i les experiències dels centres.
 2. Reflexionar sobre la transversalitat de les activitats on intervenen les competències de l'àmbit digital.
 3. Familiaritzar-se amb els conceptes de les dimensions, les competències i els continguts clau.

Seqüència d'activitats

 • Activitat 1. Aproximació als documents i a l'apartat de la XTEC dedicat a les competències de l'àmbit digital.
 • Activitat 2. Relacionar propostes d'activitats presents en els documents del desplegament de les CB d'àmbit digital amb les àrees o matèries així com amb les dimensions, les competències i els continguts clau.

Activitats i materials

Activitat 1. Aproximació als documents de desplegament:
Es proposa mirar el vídeo de presentació de les competències de l'àmbit digital de l'espai web de la XTEC destinat a aquestes competéncies i navegar pels diferents apartats on es recullen els documents, les orientacions i les experiències dels centres per tal d'apropar-se a l'estructura dels documents i la seva relació amb l'espai web.

Activitat 2. Relacionar les propostes d’activitats extretes dels documents amb les dimensions, les competències i els continguts clau:
A partir de les propostes d'activitats seleccionades dels documents de les competències de l'Àmbit digital realitzar un treball entorn a la transversalitat d'aquestes activitats tot relacionant-les amb les dimensions, les competències i els continguts clau.

Per qualsevol aclariment de tipus terminològic facilitem l'enllaç als glossaris dels documents:

Orientacions per a la coordinació

Aquest Mòdul té una durada de 2 hores i 30 minuts. És recomanable realitzar, en acabar aquet mòdul, el mòdul "Competència digital II" per tal de reflexionar l'aplicació d'aquestes competències a l'aula. L'assignació horària i el tipus d'agrupament recomanat seria:

ACTIVITAT TEMPS AGRUPAMENT
1 Aproximació als documents i a l'apartat de la XTEC dedicat a les competències de l'àmbit digital.
Document d'orientacions activitat 1
60 min. individual i gran grup
2 Relacionar propostes d'activitats presents en els documents amb dimensions, competències i continguts clau
Document d'orientacions activitat 2
90 min. petit grup i gran grup

Document d'orientacions generals

Mòdul Àmbit digital aprofundiment


Descripció general

Amb la publicació dels documents de desplegament de les competències bàsiques de l’àmbit digital, el Departament d'Ensenyament té per objectiu ajudar els centres a integrar la tecnologia digital, en totes les àrees i matèries, en el seu procés d’ensenyament-aprenentatge.

Tant en el document d'educació primària com en el d'educació secundària s'hi troben definits els grans blocs amb què podem agrupar les competències digitals: les dimensions. Dins de cada dimensió s’hi troben descrites les competències que la conformen amb la descripció, els continguts clau, propostes d’activitats per desenvolupar-les i activitats d’avaluació.

Tanmateix s’ha creat un espai al portal XTEC destinat a aportar informacions, material de treball i experiències de centres que poden ser útils per a tots aquells centres i docents que es plantegin integrar, cada cop més la tecnologia en la seva forma habitual de treball.

En els documents de desplegament de les competències bàsiques d'àmbit digital s'inclouen orientacions sobre les estratègies metodològiques a emprar.

En aquest mòdul s'aprofundeix en aquest aspecte des d'una vessant pràctica.

Cal remarcar la conveniència de realitzar aquest mòdul després d'haver realitzat el de Competència digital I

Objectius

 1. Analitzar l'enfocament metodològic que es proposa en els documents
 2. Reflexionar sobre el que comporta l'ús de la tecnologia digital a l'aula
 3. Compartir les possibles resistències i motivacions associades a l'ús de la tecnologia digital

Seqüència d'activitats

 • Activitat 1. Inferir les estratègies metodològiques emprades en activitats de referència
 • Activitat 2. Reconvertir una proposta didàctica utilitzant la tecnologia digital
 • Activitat 3. Reflexionar sobre les resistències i les oportunitats que comporta l'ús de la tecnologia digital en els aprenentatges

Activitats i materials

Activitat 1. Aproximació a l’enfocament metodològic:
S'inicia l'activitat amb la lectura del document d'estratègies metodològiques publicat a l'espai de la XTEC adreçat a les compretències bàsiques d'àmbit digital per tal de, posteriorment, relacionar el seu contingut en activitats de referència.

Activitat 2. Repensar una proposta amb tecnologia digital:
Els participants han de pensar una proposta didàctica i exposar-la a la resta de companys. Algunes d'aquestes propostes seran reformulades amb l'ús de la tecnologia digital.

Activitat 3. Resistències i oportunitats:
En aquesta activitat es proposa l'ànalisi d'un vídeo que ha de donar peu a un debat entorn a les resistències i oportunitats d'emprar la tecnologia digital a les aules.

Per a qualsevol aclariment de tipus terminològic facilitem l'enllaç als glossaris dels documents:

Orientacions per a la coordinació

Aquest Mòdul té una durada de 5 hores. No obstant és recomanable haver realitzat prèviament el mòdul "Àmbit digital iniciació" que suposa la introducció conceptual als documents de competències digitals.

L'assignació horària i el tipus d'agrupament recomanat seria:

ACTIVITAT TEMPS AGRUPAMENT
1 Aproximació a l'enfocament metodològic
Document d'orientacions activitat 1
1 hora gran grup i petit grup
2 Repensar una proposta amb tecnologia digital
Document d'orientacions activitat 2
2 h. 30 min. individual, gran grup i petit grup
3 Activitat d'avaluació
Document d'orientacions activitat 3
1 h. 30 min. gran grup i petit grup

Document d'orientacions generals

Mòdul Avaluació basada en competències: l'avaluació formativa


Descripció general

En un currículum centrat en l’aprenentatge de l’alumnat, com és el currículum plantejat per competències, l’avaluació ha de ser formativa també -i sobretot- per a l’aprenent, que ha de ser capaç d’autoregular-se per ser conscient del que ha après, del que li queda per aprendre i del que pot usar per seguir aprenent. Aquest mòdul té com a objectiu reflexionar sobre la necessitat d’introduir pràctiques formatives a l’avaluació, per ajudar els alumnes a prendre consciència sobre els seus aprenentatges i a usar-los de manera estratègica per aplicar-los a noves situacions (aprenentatge competencial).

Objectius

 1. Compartir el significat de l'avaluació per a l'aprenentatge
 2. Identificar quines activitats fem quant a centre amb relació a l’avaluació formativa

Seqüència d'activitats

 • Activitat 1. Què s’entèn per avaluar per aprendre (o avaluació formativa)?
 • Activitat 2. Quines activitats fem quant a centre amb relació a l’avaluació formativa?
 • Activitat 3. Compartir objectius com a condició prèvia de l’aprenentatge.

Activitats i materials

Activitat 1. Què s’entén per avaluar per aprendre (o avaluació formativa)?:
Qüestionari per a compartir què entenem per avaluació formativa.

Activitat 2. Quines activitats fem quant a centre amb relació a l’avaluació formativa?:
Qüestionari per a identificar quines de les activitats d'avaluació que ja fem afavoreixen l'aprenentatge de l'alumnat.

Activitat 3. Compartir objectius com a condició prèvia de l’aprenentatge:
Qüestionari per a la reflexió de la necessitat de compartir objectius per afavorir l'aprenentatge.

Orientacions per a la coordinació

Aquest Mòdul té una durada de 2 hores i 30 minuts. L'assignació horària i el tipus d'agrupament recomanat seria:

ACTIVITAT TEMPS AGRUPAMENT
1 Què s’entèn per avaluar per aprendre (o avaluació formativa)? 45 minuts Petit grup
2 Quines activitats fem quant a centre amb relació a l’avaluació formativa? 60 minuts Petit i gran grup
3 Compartir objectius com a condició prèvia de l’aprenentatge 45 minuts Petit grup

Document d'orientacions per a la coordinació

Mòdul Com avaluar les competències


Descripció general

En els documents de desplegament de les competències bàsiques, al costat dels continguts clau i les metodologies associades a cada competència, també s’inclouen orientacions i exemples d’activitats d’avaluació amb indicadors relacionats amb els diferents nivells d’assoliment de la competència.

L’objectiu d’aquest mòdul és reflexionar sobre quin tipus d’activitats ajuden el docent a avaluar el grau d’assoliment de les competències, alhora que també permeten a l’aprenent ser conscient del que aprèn i del que li falta per aprendre.

Objectius

 1. Reflexionar sobre quin tipus d’activitats ajuden el docent a avaluar el grau d’assoliment de les competències.
 2. Identificar les característiques de les activitats que serveixen per avaluar competències.

Seqüència d'activitats

 • Activitat 1. Com avaluar les competències?
 • Activitat 2. Quines activitats d’avaluació proposa el document de desplegament?
 • Activitat 3. Com s’avalua si l’alumnat és competent i en quin grau?

Activitats i materials

Activitat 1. Com avaluar les competències?:
Qüestionari per a reflexionar a nivell individual i en petit grup com es poden avaluar les competències.

Activitat 2. Quines activitats d’avaluació proposa el document de desplegament?: Document per analitzar una activitat d'avaluació i contrastar-la amb la reflexió que hem fet a l'activitat 1.

Activitat 3. Com s’avalua si l’alumnat és competent i en quin grau?:
Qüestionari sobre l’ús d’indicadors per avaluar competències.

Orientacions per a la coordinació

Aquest Mòdul té una durada de 2 hores i 30 minuts. L'assignació horària i el tipus d'agrupament recomanat seria:

ACTIVITAT TEMPS AGRUPAMENT
1 Com avaluar les competències? 60 min. petit grup/gran grup
2 Quines activitats d’avaluació proposa el document de desplegament? 45 min. petit grup
3 Com s’avalua si l’alumnat és competent i en quin grau? 45 min. individual / petit grup

Document d'orientacions per a la coordinació

Mòdul La gestió de l'aula per afavorir l'assoliment de les competències


Descripció general

S’entèn per gestió de l’aula aquells elements generals que intervenen en el procés ensenyament-aprenentatge, al costat de les metodologies emprades. Alguns d’aquests elements poden ser:

Les relacions interpersonals (entre professorat i alumnat, entre els alumnes…) Ús de l’espai i temps escolar (distribució de les sessions de treball al llarg de la setmana; distribució de les tasques al llarg de la sessió de classe, espais on es desenvolupen les tasques, etc.) Agrupaments dels alumnes a l’aula Gestió de la diversitat L’objectiu d’aquest mòdul és reflexionar sobre aquells elements de la gestió de l’aula que tenen una incidència en la millora dels aprenentatges de tot l’alumnat i que permeten avançar en el treball d’estratègies que contribueixin a desenvolupar aprenentatges competencials.

Objectius

 1. Reflexionar sobre aquells elements de la gestió de l’aula que tenen una incidència en la millora dels aprenentatges de tot l’alumnat.
 2. Identificar quines estratègies contribueixen a desenvolupar aprenentatges competencials.

Seqüència d'activitats

 • Activitat 1. Quines estratègies d’ensenyament i aprenentatge fan que l'alumnat sigui competent?
 • Activitat 2. Posem en comú les fortaleses i debilitats com a centre i de manera general.

Activitats i materials

Activitat 1. Quines estratègies d’ensenyament i aprenentatge fan que l'alumnat sigui competent?:
Instruments d'autoavaluació per al professorat per ajudar-lo a la reflexió sobre les estratègies d'ensenyament i aprenentatge que permeten que l'alumnat sigui competent en aprendre al llarg de la vida (aprendre a aprendre).

Activitat 2. Posem en comú les fortaleses i debilitats com a centre i de manera general:
Qüestionari per a compartir les fortaleses i debilitats com a centre.

Orientacions per a la coordinació

Aquest Mòdul té una durada de 2 hores i 30 minuts. L'assignació horària i el tipus d'agrupament recomanat seria:

ACTIVITAT TEMPS AGRUPAMENT
1 Quines estratègies d’ensenyament i aprenentatge fa competents l’alumnat? 60 min. Individual i petit grup
2 Posem en comú les fortaleses i debilitats com a centre i de manera general. 90 min. Petit i gran grup

Document d'orientacions per a la coordinació

Mòdul Àmbit cientificotecnològic


Descripció general

Amb la publicació d’aquest documents el Departament d’ensenyament pretén ajudar els centres a desenvolupar el currículum de l’àrea cientificotecnològica en clau competencial. Al document hi trobareu definides les competències cientificotecnològiques graduades en tres nivells de consecució.

Objectius

 1. Conèixer l'estructura general dels documents de l'àmbit cientificotecnològic.
 2. Reflexionar entorn al grau de satisfacció del treball cientificotecnològic al centre.
 3. Compartir criteris per a l'avaluació competencial de l'àmbit cientificotecnològic.

Seqüència d'activitats

 • Activitat 1: Qüestionari per a la conversa i la reflexió al voltant de la presentació de les competències de l’àmbit cientificotecnològic
 • Activitat 2: Contrast i enriquiment d’activitats
 • Activitat 3: Relació de les competències amb els continguts clau
 • Activitat 4: Activitat d’avaluació

Activitats i materials

Activitat 1. Qüestionari per a la conversa i la reflexió al voltant de la presentació de les competències de l’àmbit cientificotecnològic
Aquesta activitat està dissenyada per promoure la reflexió sobre com es treballen les ciències i la tecnologia a les aules i a conèixer els objectius i continguts del document de competències de l’àmbit cientificotecnològic.

Activitat 2. Contrast i enriquiment d’activitats
Aquesta activitat pretén promoure la reflexió sobre les característiques de les activitats competencials i com enriquir activitats per fer­-les més competencials. Inclou un document amb activitats de mostra (Comparació d’activitat) i un article de Xavier Vilella Miró sobre l’enriquiment d’activitats (Enriquiment competencial de tasques pobres).

Activitat 3. Relació de les competències amb els continguts clau
Aquesta activitat està orientada a l’anàlisi i reflexió d’activitats vinculades a les competències de l’àmbit cientificotecnològic que es troben a l’ARC (Aplicació de recursos al currículum), així com a la discussió dels corresponents documents de comentaris CB de l’àmbit cientificotecnològic que acompanyen aquestes activitats ARC.

Activitat 4. Activitat d’avaluació
En aquesta activitat es mostra un exemple d’activitat relacionada amb la competència C1 amb l’objectiu d’avaluar el grau d’assoliment d’una competència per part de l’alumnat, i la identificació i anàlisi d’indicadors.

Orientacions per a la coordinació

Aquest Mòdul té una durada de 3 hores. L'assignació horària i el tipus d'agrupament recomanat seria:

ACTIVITAT TEMPS AGRUPAMENT
1 Qüestionari per a la conversa i la reflexió al voltant de les competències de l’àmbit cientificotecnològic 30 min. Grup de centre
2 Contrast i enriquiment d’activitats 60 min. Individual, petit grup i grup de treball
3 Relació de les competències amb els continguts clau 60 min. Petit grup i grup de treball
4 Activitat d’avaluació. 30 min. Individual i grup de treball

Document d'orientacions per a la coordinació

Mòdul Metodologia basada en competències de l'àmbit cientificotecnològic


Descripció general

Amb la realització d’aquest mòdul es pretén reflexionar al voltant de quines són les orientacions metodològiques que afavoreixen l’adquisició de les competències de l’àmbit cientificotecnològic.

Objectius

 1. Conèixer el contingut de l’apartat d’orientacions metodològiques del document per a la identificació i el desplegament de les competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic.
 2. Identificar quines de les orientacions metodològiques que es proposen al document formen part de la metodologia habitual del centre.
 3. Fer propostes per incorporar algunes de les orientacions metodològiques que es proposen al document i que no s’utilitzen o es desenvolupen al centre.

Seqüència d’activitats

 • Activitat 1: Identificació de les orientacions metodològiques
 • Activitat 2: Indagació
 • Activitat 3: Treball de camp, experimentació i projectes tecnològics
 • Activitat 4: Construcció de models científics
 • Activitat 5: Mirada crítica. Argumentar científicament
 • Activitat 6: Interrelacionar el coneixement i aplicar­-lo

Activitats i materials

Activitat 1. Identificació de les orientacions metodològiques
En aquesta activitat es recuperen les dues propostes ARC analitzades en el mòdul anterior i es relacionen amb les orientacions metodològiques del document d’identificació i desplegament de les competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic.

Activitat 2. Indagació
Document que recull tot un seguit d'orientacions metodològiques relacionades amb la indagació que apareixen al document d’identificació i desplegament de les competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic. L’activitat consisteix en la identificació dels aspectes que es treballen o no al centre i la discussió de propostes de millora.

Activitat 3. Treball de camp, experimentació i projectes tecnològics
Document que recull tot un seguit d'orientacions metodològiques relacionades amb el treball de camp, l’experimentació i els projectes tecnològics que apareixen al document d’identificació i desplegament de les competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic. L’activitat consisteix en la identificació dels aspectes que es treballen o no al centre i la discussió de propostes de millora.

Activitat 4. Construcció de models científics
Document que recull tot un seguit d'orientacions metodològiques relacionades amb la construcció de models científics que apareixen al document d’identificació i desplegament de les competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic. L’activitat consisteix en la identificació dels aspectes que es treballen o no al centre i la discussió de propostes de millora.

Activitat 5. Mirada crítica. Argumentar científicament
Document que recull tot un seguit d'orientacions metodològiques relacionades amb el desenvolupament de la mirada crítica i l’argumentació científica que apareixen al document d’identificació i desplegament de les competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic. L’activitat consisteix en la identificació dels aspectes que es treballen o no al centre i la discussió de propostes de millora.

Activitat 6. Interrelacionar el coneixement i aplicar­-lo
Document que recull tot un seguit d'orientacions metodològiques relacionades amb la interrelació i l’aplicació del coneixement que apareixen al document d’identificació i desplegament de les competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic. L’activitat consisteix en la identificació dels aspectes que es treballen o no al centre i la discussió de propostes de millora.

Orientacions per a la coordinació

Aquest Mòdul té una durada de 3 hores. L'assignació horària i el tipus d'agrupament recomanat seria:

ACTIVITAT TEMPS AGRUPAMENT
1 Identificació de les orientacions metodològiques 30 min. Grup de centre
2 Indagació 30 min. Grup de centre
3 Treball de camp, experimentació i projectes tecnològics 30 min. Grup de centre
4 Construcció de models científics 30 min. Grup de centre
5 Argumentar científicament 30 min. Grup de centre
6 Interrelacionar el coneixement i aplicar­lo 30 min. Grup de centre

Document d'orientacions per a la coordinació

Mòdul Transferència al centre


Descripció general

L’objectiu d’aquest mòdul és fer una cloenda dels mòduls treballats, valorar la feina realitzada i el grau de satisfacció en relació amb les expectatives inicials i posar en comú les experiències personals.

A més a més, en aquest mòdul hauríeu de decidir com s’enfocarà la transferència de la formació en els centres.

Objectius

 1. Promoure el debat a partir de les experiències compartides.
 2. Prendre decisions sobre la transferència de la formació en els centres.
 3. Cloure els mòduls i analitzar la feina feta.

Seqüència d'activitats

 • Activitat 1. Propostes d'ús dels documents de competències bàsiques en els centres.
 • Activitat 2. Valoració del seminari.
 • Activitat 3. Materials utilitzats al seminari

Activitats i materials

Activitat 1.Propostes d'ús dels documents de competències bàsiques en els centres:
Amb aquest document, es vol ajudar a la reflexió tant de la tasca realitzada com la que cal prioritzar, de manera que es pugui facilitar la tranferència d'aquest curs als centres.

Activitat 2. Valoració del seminari:
Debat al voltant de com s'ha de produir l'adaptació i l´aplicació als centres de les orientacions i les activitats realitzades als diferents mòduls.

Activitat 3. Materials utilitzats al seminari:
Full per a la selecció i planificació de la transferència al centre a partir dels materials proposats al seminari

Orientacions per a la coordinació

Aquest Mòdul té una durada de 2 hores i 30 minuts. L'assignació horària i el tipus d'agrupament recomanat seria:

ACTIVITAT TEMPS AGRUPAMENT
1 Propostes d'ús dels documents de competències bàsiques en els centres. 60 min. Grups de centre
2 Valoració del seminari 60 min. Individual i gran grup
3 Materials utilitzats al seminari 30 min. Grups de centre

Document d'orientacions per a la coordinació


Documents per a la identificació i el desplegamentAplicació de recursos al currículum