Les coordenades de la pantalla

Els LEDs de la pantalla de micro:bit estan ordenats en forma de matriu.
En aquesta, cada LED es pot identificar de manera individual utilitzant les seves coordenades (X,Y).

Una matriu és un conjunt d’elements ordenats en forma de graella: en files i columnes.

Un sistema de coordenades consisteix en …

  • Un origen de coordenades (0,0)
  • Un eix horitzontal (X)
  • Un eix vertical (Y)

Característiques del sistema de coordenades de la matriu de LEDs micro:bit

  • L'origen de coordenades (0,0) coincideix amb el LED de l'extrem superior esquerre.
  • Els valors de les coordenades X oscil·len entre 0 i 4, i augmenten d’esquerra a dreta.
  • Els valors de les coordenades Y oscil·len entre 0 a 4, i augmenten de dalt a baix.

Font imatge: wikimedia commons

El menú de MakeCode conté els blocs que permeten definir l'encesa dels LEDs especificant les seves coordenades.

Un exemple


Encesa intermitent d'un LED concret

Podem definir l'encesa intermitent d'un LED concret de diverses maneres:
L'efecte de tots tres programes presentats és el mateix, però no així l'extensió del codi.

Adonem-nos que:
El bloc  graficar  encén el LED definit per les seves coordenades, i el bloc  ocultar  l'apaga.
En canvi, el bloc  invertir  inverteix l'estat del LED definit (l'apaga si estava encès i l'encén si estava apagat).

Convé que els programes siguin el més curts possible. De la mateixa manera que a les persones ens costa menys llegir-los i interpretar-los, la seva execució és més àgil i eficient.