Calculadora

Convertim micro:bit en una calculadora

Utilitzarem:

  • El botó A de la placa per definir els operands.
  • El botó B per definir l'operació suma dels operands fixats.
  • Els dos botons alhora (A+B) per mostrar el resultat de l'operació.

Comprova el funcionament en el simulador:
Clica el botó A fins a trobar el nombre corresponent al primer operand - Clica el botó B per fixar l'operació - Torna a clicar el botó A per fixar el segon operand
Clica els dos botons a l'hora per realitzar la suma.

Recupera aquest projecte a MakeCode

Procés de creació del programa


1. Les variables


  • En una operació aritmètica simple intervenen dos nombres operands. Per tant calen dues variables, una per a cada operand: OP1 i OP2.
  • Com que el mateix botó (A) serveix per definir els dos operands, cal una estratègia commutadora entre OP1 i OP2, per saber quins dels dos es defineix en clicar el botó. Utilitzarem una variable booleana, que només pot prendre dos valors (veritable o fals): commutador.
  • Utilitzarem encara una darrera variable per emmagatzemar el resultat de l'operació.

2. Elecció dels operandsPer definir el valor dels operands farem que cada cop que es premi el botó A, es mostri en pantalla el nombre corresponent al nombre de cops que s'ha premut el botó.

Si el valor del commutador és veritable, el número correspondrà a l'operand OP1, i si és fals, el número correspondrà a l'operand OP2.

3. La commutacióEn prémer el botó B després d'haver escollit el valor del primer operand quan el valor del commutador és veritable, es canvia el valor d'aquesta variable a fals per tal d'escollir el segon operand quan es torni a clicar el botó A.
La imatge mostra visualment el procés.

4. Realització de l'operació


En prémer els dos botons alhora es realitzarà la suma dels valors de les variables OP1 i OP2.
Aquest valor, desat a la variable resultat és el que mostrarà en pantalla.

5. ReiniciPer poder tornar a fer càlculs en prémer el botó A un cop feta una operació, cal reiniciar com a mínim:
  • El commutador, que ha de ser veritable per poder fixar el valor del primer operand.
  • Els OP1 i OP2 per començar la mostra de nombres des de 0 en clicar el botó A.
Aquest reinici s'ha definit com a automàtic un cop realitzada l'operació i mostrat el resultat.

Desenvolupem-ho


Perquè la nostra calculadora pugui realitzar quatre operacions aritmètiques diferents utilitzarem el botó B per definir l'operador (+, -, x, /).
Comprova el funcionament en el simulador:

Recupera aquest projecte a MakeCode

Definició de l'operador

Per definir l'operació a realitzar cal una nova variable que pugui prendre un de quatre possibles valors numèrics. Cada un d'aquests valors s'associarà a una operació aritmètica.
Aquesta variable s'haurà d'afegir al bloc inicial d'inicialització de variables.

Elecció de l'operadorAra, cada cop que es premi el botó B, el valor de la variable definidora de l'operador augmentarà en 1 el seu valor (entre 1 i 4).

Per a cada un d'aquests possibles valors es mostrarà una icona relacionada amb l'operació a realitzar:


Realització de l'operació

Ara, el valor de la variable resultat dependrà de l'operació aritmètica corresponent a l'operador escollit en clicar el botó B:Al bloc final de reinici de variables cal afegir el de la nova variable operador.