Lògica digital

Mitjançant estructures condicionals podem dotar els nostres projectes de capacitat de decisió, fent que s'executin unes o altres accions segons quines condicions es compleixin.

Per definir una condició cal establir una comparació entre dos valors (normalment valors de variables).
Aquests valors poden ser numèrics, textuals o lògics (booleans):

Les funcions lògiques (booleanes) permeten definir respostes en funció de determinades combinacions de comparacions.

Els condicionals, els comparadors, els valors i les funcions booleanes són expressions lògiques.
El menú conté els blocs necessaris per treballar amb elles.


Alguns exemples:


 SI  es compleix la condició definida, s'executaran les accions associades, i si no es compleix, no s'executaran i el programa seguirà el seu curs d'execució.
A l'exemple es mostra constantment un nombre aleatori. Només SI aquest és igual a 2, apaga els LEDs (esborra la pantalla) durant un temps.
Recupera aquest projecte a MakeCode


 SI  es compleix la condició definida, s'executaran unes accions, i  SI NO  es compleix, s'executaran unes altres.
A l'exemple, SI el nivell de llum detectat pel sensor és inferior al valor definit, s'encendran els LEDs de la pantalla, i SI NO (si no és inferior, és superior), s'apagaran.
Recupera aquest projecte a MakeCode i comprova el seu funcionament amb el regulador de llum ambiental del simulador.


 SI  es compleix la condició definida, s'executaran unes accions.  SI NO  es compleix però  SI  es compleix una altra, s'executaran altres accions, i  SI NO  es compleix cap de les dues, s'executaran encara unes altres.
A l'exemple, s'ha establert una franja de temperatures entre 2 llindars que defineixen tres situacions: calor, confort, fred: SI fa calor, es mostra una icona, SI NO, SI l'ambient és confortable, es mostrarà una altra, i SI NO (fa fred), es mostrarà una altra.
Recupera aquest projecte a MakeCode i comprova el seu funcionament amb el regulador de temperatura del simulador.


Aprenguem a treballar amb lògica digital


Activitats d'exemple: