Apartat 3: Orientacions per ajudar a elaborar i utilitzar criteris i indicadors d'avaluació relacionats amb un objectiu de millora


El procés de millora que pretén afavorir la FIC des dels itineraris propis ha de ser progressiu i realista, però al mateix temps rigorós. L’exigència ve determinada no només pel compromís d’assolir un objectiu de millora, sinó pel compromís d’avaluar en quina mesura s’assoleix. Des d’aquest punt de vista, l’avaluació ha de formar part intrínseca del mateix procés i ha d’ajudar els centres a traçar el propi camí.

Per això, abans de començar a treballar en l’objectiu de millora, és important formular els criteris i indicadors d’avaluació relacionats amb aquest. Els criteris i els seus respectius indicadors ens permetran no només orientar-nos millor al llarg de tot el procés, sinó també avaluar-ne els resultats. Això és així per les raons següents:

  • D'una banda, l'explicitació dels criteris d'avaluació contribueix a definir el marc d'expectatives del que es vol aconseguir, el que podríem anomenar l’ideal o allò desitjat.
  • Per la seva banda, els indicadors concreten els elements que hem de tenir presents perquè els criteris s’acompleixin.
  • Finalment, els criteris i els indicadors serveixen per orientar-se al llarg de tot el procés. Per això, l'ús d'aquests criteris i indicadors ajuda a fer un seguiment intern i extern del propi procés de millora que es pretén endegar.

Els equips de coordinació disposen en el seu espai d’unes orientacions sobre com elaborar criteris i indicadors lligats a un objectiu de millora. És important que els CRP coneguin aquestes orientacions i, si cal, donin suport als centres en la tasca de formulació de criteris i indicadors.

Què és un criteri? Què és un indicador?

El criteris defineixen els aspectes que es pretén avaluar. Aquests aspectes es concreten tot determinant quins són els trets que ha de tenir una acció o una pràctica educativa per ser considerada de qualitat. Aquests trets vénen a especificar l’ideal d’allò que es vol aconseguir. Els criteris s'obtenen de la cerca de respostes a les preguntes següents: Com ha de ser això que volem aconseguir? Quins són els trets del nostre ideal? Com volem que sigui?

Els criteris no són mesurables. Per això necessitem la concreció que aporta l’indicador.

Els indicadors conformen les variables mesurables relacionades directament amb el criteri. En aquest sentit, mesuren qualitativament el grau d’acompliment del criteri. Pot haver-hi més d’una variable; per això hi ha, en general, més d’un indicador per criteri. Els indicadors responen a la pregunta: En què es veu que el criteri s’acompleix? És important que els indicadors es defineixin a partir d’accions susceptibles de ser observades directament.

Com ajudar els centres a elaborar criteris i indicadors d’avaluació relacionats amb l'objectiu de millora?

Segurament, els CRP ja disposeu d’estratègies pròpies per ajudar els centres en aquesta tasca.

La FIC ofereix als centres unes orientacions per elaborar criteris i indicadors de forma àgil i senzilla (les trobareu a les Orientacions per als equips de coordinació, concretament al document Orientacions per elaborar criteris i indicadors d’avaluació).

Així doncs, com a persones de suport i seguiment de l’itinerari propi, podeu optar per:

  • ajudar els centres amb aquestes orientacions,
  • ajudar els centres a partir d’altres estratègies o maneres de fer.

En qualsevol cas, el centre ha d’elaborar els criteris i els indicadors d’avaluació abans de començar l’itinerari.

D’altra banda, és important que els centres prenguin consciència de la utilitat d’elaborar aquests criteris i indicadors. Per això, els CRP han d’ajudar-los perquè els usin al llarg de tot el procés formatiu.

La FIC ofereix als CRP unes orientacions per ajudar-los en aquesta tasca.

Orientacions per ajudar els centres a utilitzar els criteris i els indicadors d’avaluació al llarg de tot el procés formatiu

Els criteris i els indicadors d’avaluació han d’esdevenir una eina dinàmica al llarg de tot l’itinerari. Perquè això sigui així és important fer-ne un ús continuat al llarg de les diferents fases de l’estructura de l’itinerari: fase inicial, de planificació, de construcció i experimentació i d’avaluació o final, tal com es descriu a continuació.

Fase inicial
Recordem que la fase inicial té com a objectiu concretar allò que es vol aconseguir. En aquesta fase, els criteris i els indicadors ajuden a aquesta concreció perquè fan verbalitzar i concretar les pròpies representacions sobre com ha de ser allò que es vol aconseguir (l’ideal).

Fase de planificació
En aquesta fase té lloc l’autodiagnosi i la planificació de la feina de l’itinerari.

En relació amb l’autodiagnosi, els criteris i els indicadors ajuden que els centres identifiquin de forma clara i compartida el punt de partida (individual i grupal) en relació amb l’objectiu compartit: Què fem com a centre en relació amb el que volem aconseguir?

Quant a la planificació, en aquest estadi del procés ajuden a visualitzar en què s’ha d’avançar i, per tant, els serveix com a eina d’orientació.

És important que els centres facin fer una autodiagnosi individual abans de fer la col·lectiva, perquè aquesta darrera esdevé de la suma de les autodiagnosis individuals.

Fase de construcció i experimentació
Aquesta fase conforma el moment per dissenyar i experimentar una nova pràctica a l’aula, a partir de les anàlisis de pràctiques de referència i la reflexió teoricopràctica que tingui lloc a les sessions de treball.

En aquesta fase, els criteris i els indicadors serveixen per guiar el disseny de la pràctica que s’haurà d’experimentar, perquè assenyalen si es va en la direcció desitjada o no, la qual cosa permet reconduir, si cal, el camí.

Fase d’avaluació
En la fase final, els criteris i els indicadors serveixen per:

  • avaluar la transferència a l'aula;
  • visualitzar de forma concreta què s'ha assolit i que no;
  • fer, conseqüentment, una projecció de futur i començar a dibuixar un nou itinerari formatiu.